Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Publicaties

De Staat van het Onderwijs 2015-2016

dinsdag 16 mei 2017 | Loopbaan & professionalisering

Betreft: De Staat van het Onderwijs 2015-2016
In opdracht van: Ministerie van OCW
Uitgevoerd door: Inspectie van het Onderwijs
Datum rapport: april 2017

Elk jaar verschijnt de ‘Staat van het Onderwijs’. Daarin wordt beschreven wat er goed gaat en nog beter kan in het onderwijs. In april 2017 is de staat van het onderwijs 2015/2016 verschenen met daarbij onder meer aandacht voor de grote verschillen tussen scholen en wat dit betekent voor de leerlingen.

Voor de sector voortgezet onderwijs is er een apart rapport verschenen: De Staat van het voortgezet onderwijs 2015/2016.

Samenvatting Staat van het voortgezet onderwijs:
 • Examenresultaten stabiel
  De eindexamencijfers van leerlingen laten een stabiel beeld zien. Voor de slaagpercentages geldt hetzelfde. Hoewel deze stegen in de afgelopen jaren, zijn ze in 2016 bijna gelijk aan die van 2015. De rekenresultaten van leerlingen werden beter, maar er zijn daarbij grote schoolverschillen.
 • Minder vwo- en vmbo-basis-diploma’s
  Jaren lang gingen leerlingen naar verhouding steeds vaker naar havo of vwo. Sinds 2013 is dit aandeel weer wat gedaald. Het aandeel leerlingen dat een vwo-diploma haalt, daalt. In 2011 haalde 19,6% van alle gediplomeerden een vwo-diploma. In 2016 was dit nog 17,9%. Tegelijk daalt ook het aandeel vmbo-basis gediplomeerden al enkele jaren.
 • Scholen werken aan kwaliteit
  Met 4,3 procent is het percentage (heel) zwakke afdelingen in het voortgezet onderwijs nog nooit zo laag geweest. Veel scholen blijken zich te kunnen verbeteren.
 • Veel leerlingen veranderen van niveau
  Veel leerlingen zitten in leerjaar 3 van het voortgezet onderwijs in een andere schoolsoort dan het basisschooladvies voorspelde. 10% van de leerlingen zit in leerjaar 3 een heel niveau hoger dan de basisschool adviseerde. 15% van de leerlingen zit in leerjaar 3 een heel niveau lager dan het schooladvies. Iets meer dan de helft van de leerlingen zit op exact dat niveau dat het advies aangaf.
 • Scholen werken aan kwaliteit
  Het percentage (zeer) zwakke afdelingen in het voortgezet onderwijs is met 4,3% nog nooit zo laag geweest. Veel scholen blijken zich te kunnen verbeteren. Scholen weten de systemen voor kwaliteitszorg steeds meer te benutten voor verbeterprocessen. Continue kwaliteitsverbetering is belangrijk voor een goede onderwijskwaliteit. Op veel scholen kan hier nog een verbeterslag plaatsvinden.
 • Professionalisering kan beter
  Een belangrijk verbeterpunt is het omgaan met verschillen tussen leerlingen tijdens de lessen. Hier hebben veel leraren nog moeite mee. Professionalisering kan helpen, maar kan gerichter.
  Leraren krijgen nog te weinig een grondige terugkoppeling op hun eigen competenties. Op driekwart van de scholen evalueren leraren wel hun eigen functioneren, maar niet altijd even grondig. Daarmee hebben ze onvoldoende zicht op waar ze zich in zouden moeten scholen.
  Ook professionalisering die past bij de schoolambities is nog weinig effectief. Het kan meer opleveren als ambities tussen school en docententeams worden gedeeld. Daarmee kan een cultuur ontstaan waarin gezamenlijke ambities en samenwerking voorop staat.

Andere 'Staten'
Ook anderen schrijven hun 'Staat van'. De leerlingen deden dat 4 jaar geleden voor het eerst. Leraren en schoolleiders volgden en dit jaar verschenen er maar liefst 7 'Staten van'. Nieuw zijn de Staat van de Ouders, de Staat van de Universitaire Lerarenopleidingen, de Staat van het Internationaal Onderwijs en de Staat van het Nederlands Onderwijs in het Buitenland.

Gerelateerde onderwerpen