VOION Haganum 2057 2Header9

Publicaties

De Staat van het Voortgezet Onderwijs 2020

maandag 4 mei 2020 | Onderwijsarbeidsmarkt | Veilig en vitaal werken

Betreft: Rapport over de trends en ontwikkelingen binnen de onderwijssector. Dit deelrapport komt uit het rapport De Staat van het Onderwijs 2020.
Uitgevoerd door: Inspectie van het Onderwijs
Datum rapport: april 2020  

Elk jaar verschijnt ‘De Staat van het Onderwijs’. Daarin wordt beschreven wat er goed gaat en nog beter kan in het onderwijs. Het deelrapport ‘De Staat van het voortgezet onderwijs 2020’ bevat de trends en ontwikkelingen binnen het voortgezet onderwijs in de periode 2018-2019.

In het VO ziet de inspectie een daling van de leerprestaties van Nederlandse leerlingen. Een drietal constateringen in het rapport is interessant voor de ontwikkeling van de onderwijsarbeidsmarkt en veilig en vitaal werken in het voortgezet onderwijs. 
 
Risico leraren- en schoolleiderstekort voor onderwijskwaliteit
De inspectie merkt in het rapport 'De staat van het onderwijs' op dat het lerarentekort problemen kan opleveren voor de onderwijskwaliteit. Hier ligt volgens hen een grote uitdaging voor onderwijsbesturen, om het effect van het lerarentekort op de onderwijskwaliteit zoveel mogelijk te proberen te beperken. De vacature intensiteit blijft groot. De meeste openstaande vacatures zijn voor  leraren Nederlands, Engels en wiskunde. Docenten techniek, ICT en maatschappijleer worden het meest gezocht.
 
De doorwerking van het strategisch HR-beleid hapert
Bij strategisch human resource managementbeleid (hrm-beleid) wordt expliciet verbinding gezocht tussen onderwijskundige doelen en het personeelsbeleid met aandacht voor werkdruk, loopbaan en mobiliteit en vitaliteit en gezondheid. Bij een kwart van de onderzochte scholen zien de inspecteurs geen koppeling bij het hrm-beleid met de onderwijskundige doelen.
 
Sociale Veiligheid
De jaarlijkse monitoring van de sociale veiligheid zoals vastgelegd in de wet sinds augustus 2015 wordt niet op alle scholen toegepast. Scholen kiezen zelf met welke instrumenten zij monitoren, mits deze aan de wettelijke eisen voldoen. Uit verschillende onderzoeken kwam naar voren dat leerlingen van de meer praktijkgerichte afdelingen (praktijkonderwijs, basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) zich tijdens de les minder vaak veilig voelen. Veiligheid is een noodzakelijke voorwaarde om tot leren te kunnen komen.