Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Publicaties

De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel po, vo en mbo 2017-2027

donderdag 30 november 2017 | Arbeidsmarkt & mobiliteit

Betreft: Ramingen voor de arbeidsmarkt voor leraren in het po, vo en mbo
In opdracht van: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Uitgevoerd door: CentERdata
Datum uitgave rapport: update oktober 2017

Jaarlijks stelt CentERdata in opdracht van het ministerie van OCW ramingen op voor de arbeidsmarkt voor leraren in het po, vo en mbo. In deze ramingen worden berekeningen uitgevoerd op basis van verwachte leerlingaantallen, gegevens over leraren, verwachte uitstroom van de lerarenopleidingen en arbeidsmarktgegevens.

Conclusies Voortgezet onderwijs
Er wordt toenemende krapte voorspeld, waarbij de tekorten geconcentreerd zijn bij bepaalde vakken. In 2022 is sprake van een percentage onvervulde vraag hoger dan 5% bij de vakken Duits, Informatica, Natuurkunde, Scheikunde en Klassieke Talen. In 2027 geldt dit eveneens voor de vakken Frans en Wiskunde. Regionaal valt vooral de stad Utrecht op, waar een aanzienlijke groei van het aantal leerlingen, met daarmee gepaard gaande hogere tekorten voorspeld worden.

Uit de IPTO-bevoegdheidsmeting [Fontein et al., 2017] blijkt bovendien dat gemiddeld 5,1% van de lessen onbevoegd gegeven wordt (cijfer per 1 oktober 2015). Voor sommige vakken is dat percentage onbevoegd gegeven lessen bovendien aanmerkelijk hoger (in het geval van Wiskunde bijvoorbeeld 8,7%). Het lijkt aannemelijk dat er op dit moment dus al sprake is van tekorten die worden opgelost door leraren onbevoegd les te laten geven (al beschikken deze leraren meestal wel over een lesbevoegdheid voor een ander vak). Bij het interpreteren van de uitkomsten moet er rekening mee gehouden worden dat de onvervulde vraag in de raming tot en met 2016 gelijk aan nul is gesteld. In de raming is vervolgens wel verondersteld dat nieuwe instroom van leraren alleen is toegestaan indien bevoegd wordt lesgegeven. Voorspelde tekorten komen daarom bovenop eventueel bestaande tekorten en geven daarom ook een indicatie van te verwachten kwalitatieve tekorten: waar geen bevoegde docenten geworven kunnen worden, zal mogelijk ook in de toekomst teruggevallen worden op onbevoegde of benoembare docenten.


Zie ook de Kamerbrief over lerarentekort van 28 november 2017.