Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Publicaties

De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel po, vo en mbo 2018-2028

donderdag 17 januari 2019 | Arbeidsmarkt & mobiliteit

Betreft: Ramingen voor de arbeidsmarkt voor leraren in het po, vo en mbo 
In opdracht van: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  
Uitgevoerd door: CentERdata  
Datum uitgave rapport: update november 2018

Jaarlijks stelt CentERdata in opdracht van het ministerie van OCW ramingen op voor de arbeidsmarkt voor leraren in het po, vo en mbo. In deze ramingen worden berekeningen uitgevoerd op basis van verwachte leerlingaantallen, gegevens over leraren, verwachte uitstroom van de lerarenopleidingen en arbeidsmarktgegevens.

Conclusies voortgezet onderwijs
In het voortgezet onderwijs dalen de aantallen afgestudeerden al langere tijd. De daling is ingezet na 2012 en de verwachting is, dat deze daling zich nog wel enige tijd zal doorzetten. Er wordt toenemende krapte voorspeld. In het voorgezet onderwijs is het vak dat men geeft echter ook relevant. De ramingen laten zien dat de tekorten geconcentreerd zullen zijn bij bepaalde vakken. In 2023 is sprake van een percentage onvervulde vraag hoger dan 5% bij de vakken Duits, Frans, Informatica, Natuurkunde, Scheikunde en Klassieke Talen, in latere jaren ook bij Wiskunde.

Uit de IPTO-bevoegdheidsmeting [Vloet et al., 2017] blijkt bovendien dat gemiddeld 4,8% van de lessen onbevoegd gegeven wordt (peildatum 1 oktober 2016). Voor sommige vakken is dat percentage onbevoegd gegeven lessen bovendien aanmerkelijk hoger (in het geval van Wiskunde bijvoorbeeld 8,0%). Het lijkt aannemelijk dat er op dit moment dus al sprake is van tekorten die worden opgelost door leraren onbevoegd les te laten geven (al beschikken deze leraren meestal wel over een lesbevoegdheid voor een ander vak).