VOION Haganum 2057 2Header9

Publicaties

De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel po, vo en mbo 2020-2030

woensdag 6 januari 2021 | Onderwijsarbeidsmarkt

Betreft: Ramingen voor de arbeidsmarkt voor leraren in het po, vo en mbo
In opdracht van: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Uitgevoerd door: CentERdata
Datum uitgave rapport: december 2020

Jaarlijks stelt CentERdata in opdracht van het ministerie van OCW ramingen op voor de arbeidsmarkt voor leraren in het po, vo en mbo. In deze ramingen worden berekeningen uitgevoerd op basis van verwachte leerlingaantallen, gegevens over leraren, verwachte uitstroom van de lerarenopleidingen en arbeidsmarktgegevens.

Conclusies voortgezet onderwijs
De aantallen afgestudeerden van de lerarenopleidingen voor het voortgezet onderwijs dalen al langere tijd. De daling is ingezet na 2012 en de verwachting is, dat deze daling nog wel enige tijd zal doorzetten. In het vo wordt een toenemende krapte voorspeld. Deze krapte verschilt echter per vak. In 2025 is sprake van een percentage onvervulde werkgelegenheid hoger dan 5% bij de vakken Duits, Frans, Informatica, Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde en Klassieke Talen. Hier is het aanbod van afgestudeerden onvoldoende om de uitstroom van leraren te compenseren, ook indien we rekening houden met instroom uit de stille reserve.

Het extra tekort zal naar verwachting na 2023 in het vo minder snel gaan toenemen. Dit heeft onder andere te maken met de verwachte leerlingontwikkeling: In het po neemt het aantal leerlingen op termijn weer toe, terwijl in het vo over de gehele ramingsperiode een daling van het aantal leerlingen wordt voorzien.

In het vo wordt een tekort soms ‘opgevangen’ door leraren die onbevoegd lesgeven (al beschikken deze leraren meestal wel over een lesbevoegdheid, maar voor een ander vak). Uit de IPTO-bevoegdheidsmeting [Vloet et al., 2020] blijkt dat per 1 oktober 2019 gemiddeld 4,0% van de lessen onbevoegd gegeven wordt. Voor sommige vakken/onderwijstypen is dat percentage onbevoegd gegeven lessen bovendien aanmerkelijk hoger (in het geval van Wiskunde op het vmbo bijvoorbeeld 8,6%).

Zie ook de Kamerbrief over de arbeidsmarkt voor leraren 2020.

Gerelateerde onderwerpen