VOION Haganum 2057 2Header9

Publicaties

De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel po, vo en mbo 2021-2031

maandag 20 december 2021 | Onderwijsarbeidsmarkt

Betreft: Ramingen voor de arbeidsmarkt voor leraren in het po, vo en mbo
In opdracht van: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Uitgevoerd door: CentERdata
Datum uitgave rapport: december 2021

Jaarlijks stelt CentERdata in opdracht van het ministerie van OCW ramingen op voor de arbeidsmarkt voor leraren in het po, vo en mbo. In deze ramingen worden berekeningen uitgevoerd op basis van verwachte leerlingaantallen, gegevens over leraren, verwachte uitstroom van de lerarenopleidingen en arbeidsmarktgegevens.

Kanttekeningen invloed corona op arbeidsmarktraming vo
De effecten van de coronapandemie op het vo lijken voor wat betreft de voorspelde tekorten van beperkter omvang dan in het po. De huidige raming ligt vrijwel in lijn met de voorgaande. Dit laat onverlet dat de coronapandemie ingrijpende gevolgen heeft gehad voor het onderwijsproces, zowel voor leraren als voor leerlingen.

Conclusies voortgezet onderwijs
In het voortgezet onderwijs is momenteel geen meting van het landelijke lerarentekort beschikbaar. In het vo kan echter wel een benadering voor het tekort aan leraren worden vastgesteld met behulp van het IPTO onderzoek. In dat onderzoek wordt naar de bevoegdheidssituatie van alle leraren in het vo gevraagd. Daar waar een leraar onbevoegd les geeft, wordt dit opgevat als een tekort en wordt het als zodanig meegenomen in de raming. Er kan overigens sprake zijn van nog andere vormen van een (verborgen) tekort, zoals het ongewenst samenvoegen van groepen, of het niet (meer) geven van bepaalde vakken. Het gehanteerde onbevoegdheidspercentage geeft daarmee mogelijk een onderschatting van het daadwerkelijke tekort aan leraren in het voortgezet onderwijs.

In het vo wordt een toenemende krapte voorspeld. Deze krapte verschilt echter per vak. In 2026 is sprake van een percentage onvervulde werkgelegenheid hoger dan 5% bij de vakken Nederlands, Duits, Frans, Informatica, Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde en Klassieke Talen. Hier is het aanbod van afgestudeerden onvoldoende om de uitstroom van leraren te compenseren, ook indien we rekening houden met instroom uit de stille reserve.

Afgezien van een hoger aanvangsniveau van de tekorten (omdat er nu voor het eerst onbevoegden als tekorten beschouwd worden, dat doorwerkt in alle jaren) wijkt de huidige raming van de tekorten in het vo nauwelijks af van die in voorgaande jaren.

Zie ook de Kamerbrief lerarenbeleid en onderwijsarbeidsmarkt 2021.