VOION Haganum 2057 2Header9

Publicaties

Effectief professionaliseren in onderwijsorganisaties

donderdag 28 februari 2013 | Onderwijsarbeidsmarkt | Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

In opdracht van: CAOP / Ministerie van OCW, directie Leraren
Uitgevoerd door:  CAOP Research 

Datum onderzoek: februari 2013

Hoe moet het HRM-beleid van scholen er uitzien om doorgaande en effectieve professionalisering van leraren te bevorderen? Over het HRM-beleid van scholen is veel bekend. Evenals over de professionele ontwikkeling van leraren. Over het verband tussen beide weten we veel minder. Daarom heeft CAOP Research, aan de hand van literatuuronderzoek, de beschikbare kennis geïnventariseerd in het overzicht ‘Effectief professionaliseren binnen onderwijsorganisaties’.

Conclusies:

 • Weinig empirisch onderzoek naar samenhang
  
Er blijkt weinig empirisch onderzoek te bestaan naar de factoren in het HRM-beleid van scholen die van invloed zijn op succesvolle professionalisering van leraren. Het is bovendien moeilijk de samenhang tussen beide thema’s te onderzoeken. De inrichting van de schoolorganisatie wordt overwegend instrumenteel bekeken en veel kenmerken van leraren en van de interventie zelf kunnen de professionalisering beïnvloeden. Dat maakt het lastig causale verbanden te leggen tussen beleid en professionalisering.
 • Verschillende kenmerken beïnvloeden effectiviteit professionalisering
  Uit het onderzoek komt naar voren dat verschillende kenmerken de effectiviteit van de professionalisering van leraren beïnvloeden. Het gaat onder andere om:

  • de cognitieve stijl van de leraar;
  • reflectieve vaardigheden;
  • opleiding en ervaring
   Kenmerken als motivatie en ‘self-efficacy’ hangen bovendien positief samen met effectieve professionalisering.

 • Aanknopingspunten voor effectieve professionalisering
  
Hoewel geen causale verbanden kunnen worden gelegd, heeft het onderzoek wel kenmerken van de schoolorganisatie geïdentificeerd die aanknopingspunten bieden voor effectieve professionalisering. Onder andere:
  • betrokken leiderschap;

  • voldoende tijd beschikbaar voor interventie;
  • een professionele leergemeenschap en/of cultuur (creëren);
  • een gezamenlijke visie, verantwoordelijkheid, aanpak en zeggenschap (ontwikkelen).


Nader onderzoek aanbevolen

Het onderzoek doet verschillende aanbevelingen voor nadere studie. Zo zijn bijvoorbeeld geen geschikte praktijkvoorbeelden voorhanden van het effect van beleid op professionalisering. Te overwegen valt om goede praktijkvoorbeelden op te sporen en bekend te stellen, vervolgens een oordeel te formuleren over de ‘state of the art’ en daaraan desgewenst initiatieven te verbinden.