VOION Haganum 2057 2Header9

Publicaties

Eindverslag project interscolaire visitatie

woensdag 17 augustus 2016 | Veilig en vitaal werken

Betreft:eindverslag project interscolaire visitatie
Door: Gertjan Sinke en Hans van Dinteren, Onderwijscoöperatie
Juli 2016

Onder regie van de Onderwijscoöperatie hebben 18 scholen uit het po, vo en so tussen 2013 en 2016 deelgenomen aan pilots interscolaire peer review. Deze pilots zijn in overleg met de po-raad, vo-raad en het Ministerie van Onderwijs opgezet.
De motivering voor deze pilots was vooral dat uit de toen bekende gegevens bleek dat van de vier toen onderscheiden vormen van peer review (collegiale consultatie, intervisie, collegiale visitatie en interscolaire visitatie), interscolaire visitatie het lastigst was vorm te geven.

In de pilots is zichtbaar geworden dat interscolaire peer review, als alle vormen van peer review, goede leerervaringen oplevert. Dit hangt echter sterk af van goede randvoorwaarden, deze zijn als tips en aanbevelingen in het verslag opgenomen. Slechts enkele scholen hebben na de pilot de intentie uitgesproken om verder te gaan met interscolaire peer review. Veel scholen kiezen ervoor eerst verder in te zetten op het versterken van interne vormen van peer review.