VOION Haganum 2057 2Header9

Publicaties

Kennisontwikkeling en kennisdeling met leerKRACHT

vrijdag 21 oktober 2016 | Onderwijsarbeidsmarkt | Veilig en vitaal werken

Betreft: Onderzoek naar ervaringen van leraren met leerKRACHT en wat het programma oplevert voor hun kennisontwikkeling en voor kennisdeling binnen het team en daarbuiten.
Uitgevoerd door: Kohnstamm Instituut UVA bv
Uitgave: oktober 2016


Leraren gaan meer samenwerken en hun kennis met elkaar delen wanneer gewerkt wordt met het programma leerKRACHT. Daardoor verbeteren zij hun onderwijs, zo blijkt uit NRO-onderzoek van Irma Heemskerk en Wouter Schenke, dat is uitgevoerd bij vijf middelbare scholen.

Wat houdt het programma leerKRACHT in?
Kerngedachte in het programma is dat verbetering van het onderwijs ligt in ontwikkeling van leraren: leraren die van en met elkaar leren en samen het onderwijs stapsgewijs te verbeteren. 
In leerKRACHT wordt gewerkt binnen ‘veranderteams’. Dit zijn de groepen waarin leraren met elkaar de kernonderdelen vormgeven.

Ervaringen van vo-scholen met LeerKRACHT
In de rapportage wordt ingegaan op ervaringen van docenten met het programma, de opbrengsten voor het onderwijs en de opbrengsten voor kennisontwikkeling en kennisdeling. Daarnaast worden randvoorwaarden voor implementatie en optimale inzet van het programma besproken en aanbevelingen geformuleerd voor scholen die de werkwijze van leerKRACHT willen inzetten voor kennisontwikkeling en kennisdeling door docenten

Kennisontwikkeling
Leraren vinden leerKRACHT belangrijk voor hun kennisontwikkeling, met name waar het gaat om praktisch toepasbare kennis op het gebied van pedagogisch-didactisch handelen. Leraren zien ook een ontwikkeling van hun persoonlijke vaardigheden, zoals samenwerken en feedback geven. Een leraar geeft hierbij als voorbeeld dat hij geleerd heeft te werken met lesdoelen en verschillende werkvormen. Leraren vinden dat leerKRACHT geen duidelijke bijdrage levert aan hun vakkennis en theoretische kennis.

Kennisdeling
Leraren zijn meestal individueel bezig met het onderwijs, maar door leerKRACHT zien leraren meer overleg en samenwerking ontstaan en worden lesbezoeken meer vanzelfsprekend. Ook zien leraren een meer open cultuur, meer onderling vertrouwen en een goede sfeer ontstaan. Leraren werken nu vaker sectiebreed: onderbouw- en bovenbouwleraren hebben meer contact, wat zorgt voor een doorlopende lijn in de lesstof en werkwijze. Dat is winst. Daarnaast hebben leraren behoefte aan schoolbrede kennisdeling. Het is belangrijk om goede manieren te vinden om dit te organiseren en te faciliteren en ook te zorgen voor delen en ontwikkelen van vakkennis, theoretische kennis en onderzoekskennis, aldus de onderzoekers.