Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Publicaties

Kerend Tij: adviesrapport commissie Taskforce Zeeland

donderdag 12 augustus 2010 | Arbeidsmarkt & mobiliteit

In opdracht van: Ministerie van OCW
Uitgevoerd door: Onderzoeksbureau APE
Datum publicatie: maart 2010 

Zeeland is een van de regio's in Nederland die te kampen heeft met een krimpende bevolking in combinatie met vergrijzing en alle gevolgen van dien voor onderwijs, economie en leefomgeving. De Taskforce Zeeland heeft, in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, adviezen opgesteld over hoe onderwijspartijen, bedrijfsleven en lokale overheden gezamenlijk bestuurlijk, organisatorisch kunnen bijdragen aan een kwalitatief en duurzaam aanbod van middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs in Zeeland. Kernvraag van het onderzoek was: 'Op welke wijze is het mogelijk om in Zeeland een blijvend aanbod van beroepsonderwijs en hoger onderwijs te garanderen als de bevolking krimpt?'  

In het adviesrapport worden vier hoofdpunten onderscheiden, namelijk:
  1. Krimp begint in Zeeland pas echt te spelen in 2025, maar moet in samenhang met andere demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing en bevolkingsdichtheid bezien worden.
  2. De sociaaleconomische positie van Zeeland en in het bijzonder van Zeeuws-Vlaanderen maakt een duurzaam aanbod van voorzieningen noodzakelijk.
  3. De sociaal-economische potentie van Zeeland, gelegen tussen Rotterdam en Antwerpen, is niet te onderschatten.
  4. De grensbelemmeringen tussen Zeeland en Vlaanderen zouden minder bepalend moeten zijn.  
In hun advies kiest de taskforce dan ook voor een onorthodoxe benadering:
  1. Het instellen van een onderwijsautoriteit met voldoende bevoegdheden
  2. Het uitvoeren van een pilot met o.a. een duurzame, samenhangende voorzieningenstructuur voor beroeps- en hoger onderwijs, mede afgestemd op de behoeften van het regionale bedrijfsleven en non-profitsector, doorlopende leerlijnen vmbo, mbo en hbo etc.
  3. Samenwerking vorm te geven tussen de Zeeuwse MBO-instellingen
  4. Hogeschool Zeeland te faciliteren om 'niche'-ontwikkeling tot stand te brengen
  5. De Roosevelt Academie te erkennen als afzonderlijke, universitaire instelling
  6. Voor het gewest Vlaanderen een arrangement treffen waarbij de geconstateerde belemmeringen voor daadwerkelijk vrij verkeer van personen, goederen en diensten op de terreinen van arbeidsmarkt, gezondheidszorg en onderwijs worden weggenomen.

Gerelateerde onderwerpen