Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Publicaties

Kiezen voor kwalitatief sterke leraren

woensdag 23 januari 2013 | Arbeidsmarkt & mobiliteit | Loopbaan & professionalisering

Advies Kiezen voor kwalitatief sterke leraren, uitgebracht aan de Minister en de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Uitgevoerd door: de Onderwijsraad, Den Haag
Datum uitgave rapport: 23 januari 2013


Onderwijs staat of valt met goede leraren. De raad pleit in dit advies daarom voor een sterkere sturing op kwaliteit. Hij benadrukt het belang van een integrale aanpak zoals onder andere bepleit door de commissie-Rinnooy Kan. Bovendien adviseert de raad meer gebruik te maken van de mogelijkheden om (aankomende) leraren te selecteren, om de beroepsstandaard te verhogen, om professioneel schoolleiderschap te stimuleren en om in de regio samen te werken. De raad concludeert dat het beleid van de afgelopen jaren vooral gericht is geweest op het kwantitatieve lerarentekort. Pas de laatste jaren is er een begin gemaakt met het sturen op kwaliteit. De raad benadrukt dat dit het moment is om de beoogde kwaliteitsslag te maken en structurele oplossingen te realiseren voor de toekomst. Het lerarentekort valt tijdelijk mee door dalende leerlingenaantallen, de economische crisis en het succesvolle beleid om ouderen binnen boord te houden. Een sterke beroepsgroep draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs en dit heeft op langere termijn naar verwachting een aanzuigende werking op andere (aankomende) hoogopgeleiden om voor het leraarschap te kiezen, zodat de verwachte tekorten ook op lange termijn afnemen.

Aanbevelingen uit het rapport zijn:
 1. Meer werving en selectie door lerarenopleiding
  Dit kan door in het voortgezet en hoger onderwijs actief naar goede kandidaten te zoeken en door selectie aan de poort. Ook zouden er speciale trajecten moeten komen voor excellente studenten.
 2. Hogere beroepsstandaard
  Bij- en nascholing zouden verplicht moeten zijn, gekoppeld aan een lerarenregister. Registratie is een voorwaarde voor het behouden van de lesbevoegdheid. Het behalen van een masterdiploma moet standaard worden voor alle nieuwe havo- en vwo-leraren en de leraren in de algemene vakken in het vmbo en mbo.
 3. Meer onderwijskundig schoolleiderschap
  Ook voor schoolleiders zouden bij- en nascholing verplicht moeten worden, gericht op onderwijskundig leiderschap en personeelsbeleid. Dit zou gekoppeld moeten worden aan een schoolleidersregister.
 4. Regionale samenwerken aan kwaliteit en kwantiteit
  Schoolbesturen moeten in de regio samen strategisch personeelsbeleid ontwikkelen om vraag en aanbod van leraren op elkaar af te stemmen. Dit is vooral in krimpgebieden van belang.