VOION Haganum 2057 2Header9

Publicaties

Loopbaanmonitor onderwijs 2020

woensdag 6 januari 2021 | Onderwijsarbeidsmarkt

Betreft: Onderzoek naar de ontwikkeling van de arbeidsmarktpositie en begeleiding van pas afgestudeerde leraren en zij-instromers in het beroep.
In opdracht van: Ministerie van OCW
Uitgevoerd door: CentERdata en MOOZ
Uitgave rapport: december 2020

De Loopbaanmonitor onderwijs onderzoekt de ontwikkeling van de arbeidsmarktpositie van recent afgestudeerde leraren. Dit rapport bevat de resultaten van een analyse van gegevens over afgestudeerden van de lerarenopleidingen in de periode 2013-2019, en de resultaten van een enquête onder afgestudeerden uit 2018 en 2019. In de loopbaanmonitor komen ook de inhoud, de factoren en de aantallen van de begeleiding van starters aan bod.

De uitkomsten van het eerste onderdeel staan centraal in deze rapportage, met als belangrijkste bevinding dat het percentage recent afgestudeerden dat aan de slag is gekomen in het onderwijs ook volgens de nieuwste cijfers verder gestegen is. Voor afgestudeerden aan de tweedegraads lerarenopleiding en de universitaire lerarenopleiding is het percentage dat na één jaar een baan heeft in het onderwijs voor afstudeercohorten 2015 t/m 2018 relatief stabiel.

Conclusies

  • Voor de afgestudeerden van de pabo is ook voor cohort 2018 een verdere stijging zichtbaar in het beroepsrendement na één jaar, waarbij de betrekkingsomvang van de gevonden baan bovendien duidelijk hoger ligt. Ook het beroepsrendement na één jaar van afgestudeerden aan de tweedegraadslerarenopleiding laat tussen de cohorten 2017 en 2018 een stijging zien, terwijl er bij de afgestudeerden aan de ulo tussen de cohorten 2017 en 2018 sprake is van een lichte daling.
  • Het beroepsrendement na één jaar van afstudeercohort 2018 ligt bij afgestudeerden van de pabo twaalf en bij afgestudeerden aan de tweedegraads lerarenopleiding zo’n negen procentpunt hoger dan dat van afstudeercohort 2013. Bij afgestudeerden aan de ulo ligt het beroepsrendement na één jaar voor het afstudeercohort 2018 per saldo één procentpunt lager dan dat van het afstudeercohort 2013.
  • Het begeleidingspercentage van startende docenten in het vo is gestegen. Ruim driekwart (77%) van de beginnende leraren in het vo is (zeer) tevreden over de begeleiding. Starters in het vo oordelen het meest positief over de begeleiding. Bijna twee derde (65%) van hen geeft aan dat de school aandacht heeft voor beginnende leraren, en ongeveer de helft geeft aan dat ze ‘goede’ ondersteuning en begeleiding krijgen bij het lesgeven. In het po en mbo ligt dit aandeel lager.

Zie ook de Kamerbrief over de arbeidsmarkt voor leraren 2020.