VOION Haganum 2057 2Header9

Publicaties

Monitor Beleidsmaatregelen Hoger Onderwijs 2015

donderdag 21 april 2016 | Onderwijsarbeidsmarkt

Betreft: Monitorrapportage over de ontwikkelingen in studiekeuze, studiegedrag en leengedrag in relatie tot beleidsmaatregelen in het hoger onderwijs
In opdracht van: Ministerie van OCW
Uitgevoerd door: ResearchNed
Datum rapportage: april 2016

Deze vierde Monitor Beleidsmaatregelen volgt de ontwikkelingen in het hoger onderwijs. Aan de hand van een groot aantal indicatoren wordt gemeten of er veranderingen plaatsvinden in het hoger onderwijs in de onderwijsdeelname, het keuzegedrag, het studiegedrag, het leengedrag en de financiële positie van studenten en toekomstige studenten in het hoger onderwijs. De monitor heeft als doel om eventuele gevolgen van beleidsmaatregelen en regelgeving die van kracht zijn sinds 2010 of nog worden ingevoerd, in kaart te brengen.

Lerarenopleidingen 
De instroom in de eerstegraadslerarenopleidingen en onderwijsmasters in het hbo neemt af. In 2009 was nog sprake van een instroom van ruim 3700, in 2015 was dat ruim 2600. Aan de universiteiten starten jaarlijks ruim 1000 studenten met een eerstegraadslerarenopleiding. In 2013 waren dit er nog bijna 1200. Leenstelsel en toegankelijkheid

Als wordt gekeken naar het hoger onderwijs in zijn geheel, dan wordt ook een daling van het aantal studenten gesignaleerd. De Vereniging Hogescholen legt hierbij een verband met de invoering van het leenstelsel voor studenten en maakt zich in het verlengde hiervan zorgen over de toegankelijkheid van het hoger onderwijs. ‘In het bijzonder de grote daling (7%) van het aandeel studenten waarvan geen van beide ouders een hogere opleiding heeft genoten is zorgwekkend en is een signaal dat de toegankelijkheid van het hbo onder druk staat’, aldus de Vereniging Hogescholen.

Boeggolfeffect
Minister Bussemaker stelt in de aanbiedingsbrief bij de monitor dat de dip in de directe instroom ‘lijkt te passen bij een boeggolfeffect in de jaren 2013 en 2014’. Daarmee bedoelt zij dat de afgelopen jaren meer studenten ervoor kozen om direct na hun diploma aan een studie te beginnen, zodat zij nog een basisbeurs konden krijgen. Nu studenten geen basisbeurs meer krijgen, maar moeten lenen als ze geld voor hun studie nodig hebben, kiezen meer jongeren voor een tussenjaar om bijvoorbeeld te werken of een lange reis te maken alvorens te gaan studeren.

Opwaartse sociale mobiliteit
Bussemaker noemt de toegankelijkheid van het hoger onderwijs nog steeds goed. ‘Nederland scoort hoog op dit gebied, ook in internationaal opzicht. Ons hoger onderwijs vervult nog steeds een emanciperende functie en draagt bij aan de opwaartse sociale mobiliteit’, aldus de minister. Zij baseert zich voor haar uitspraken op gegevens van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Bron: VOS/ABB