VOION Haganum 2057 2Header9

Publicaties

NEA 2017 Uitsplitsing naar het voortgezet onderwijs

dinsdag 25 september 2018 | Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

Betreft: Onderzoek naar de tevredenheid van werknemers in het voortgezet onderwijs met verschillende aspecten van hun werk
In opdracht van Voion zijn de resultaten van de NEA uitgesplitst voor het vo.
Uitgevoerd door: TNO en CBS
Datum publicatie: september 2018

Uit de analyse van de NEA - Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden – voor het voortgezet onderwijs blijkt dat bijna 80% van de werknemers in het vo tevreden tot zeer tevreden is met hun baan. Ondanks deze grote baantevredenheid, komen burn-out klachten in het voortgezet onderwijs bijna twee keer zo vaak voor dan in andere sectoren (29% versus 16%). Een grote meerderheid van de werknemers (71%) vindt dan ook dat er aanvullende maatregelen tegen werkdruk en/of werkstress nodig zijn in het voortgezet onderwijs.

De NEA - Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden - is een van de grootste periodieke onderzoeken naar de arbeidssituatie van werknemers in Nederland. De reguliere NEA doet verslag van de bevindingen over alle sectoren en de hele onderwijssector. Voion laat tweejaarlijks de resultaten door TNO uitsplitsen voor het voorgezet onderwijs. De NEA informeert naar (tevredenheid over) de kwaliteit van de arbeid. Kenmerken van de kwaliteit van de arbeid zijn: arbeidsinhoud, -omstandigheden, -verhoudingen en arbeidsvoorwaarden. In het rapport NEA 2017 uitgesplitst naar het voortgezet onderwijs zijn deze kenmerken nader geanalyseerd.

Enkele conclusies:

 • Werknemers in het vo zijn tevreden met de arbeidsinhoud. Zij vinden het werk interessant en ervaren flow en zijn over het algemeen opgewassen tegen de eisen van het werk. Voor een kleine 17% van de werknemers is dat echter niet zo gemakkelijk.
 • 71% van de werknemers vindt dat aanvullende maatregelen tegen werkdruk en of werkstress nodig zijn. In vergelijking met overige sectoren (46%) is dat veel. In het onderwijs ligt het accent op veel werk en extra hard werken terwijl het accent in de overige sectoren ligt op snel moeten werken.
 • Meer dan in overige sectoren zijn werknemers in het vo emotioneel betrokken en vinden zij het werk emotioneel veeleisend. Ongewenst gedrag van buiten de school heeft vooral te maken met intimidatie en pesten terwijl het minder gaat om ongewenste seksuele aandacht en fysiek geweld.
 • Werknemers in het vo ervaren minder regelmogelijkheden dan werknemers in de overige sectoren. Het niet zelf kunnen beslissen over het opnemen van verlof lijkt het belangrijkste aspect gevolgd door niet zelf het werktempo kunnen regelen.
 • 70% van de werknemers in het vo zijn tevreden over de arbeidsomstandigheden. Een klein gedeelte (17%) vindt dat er maatregelen nodig zijn tegen hinderlijk geluid. Andere maatregelen in verband met de gezondheid gaan vooral over de hoeveelheid werk en de functie of het takenpakket en in mindere mate over aanpassingen in meubilair of arbeidsmiddelen.
 • 45-plussers is gevraagd onder welke omstandigheden zij langer willen en kunnen doorwerken. De belangrijkste aanpassingen die men wenst zijn ontzie-maatregelen zoals vermindering van het aantal uren/dagen werk gevolgd door verlichting van de werkzaamheden.
 • De mate waarin ongewenst gedrag van collega’s en leidinggevenden in het vo voorkomt is vergelijkbaar met andere sectoren. 6,4% van de werknemers in het vo is van mening dat (aanvullende) maatregelen tegen intimidatie, agressie, geweld of pesten door leidinggevende(n) of collega’s nodig is. Dit is een lichte daling ten
  opzichte van 2015.
 • De mate van sociale steun door leidinggevenden en collega’s is hoog en vergelijkbaar met andere sectoren. Leidinggevenden in het vo stimuleren werknemers meer dan in andere sectoren om kennis en vaardigheden te (blijven) ontwikkelen.
 • Medezeggenschap is in het vo met 93,6% bekender dan in andere (onderwijs) sectoren (87,6% en 81%). Werknemers in het vo zijn tevreden met de MR.
 • De tevredenheid van werknemers in het vo met de primaire arbeidsvoorwaarden (salaris, dienstverband, werkzekerheid) is vergelijkbaar met die in overige sectoren.
 • De tevredenheid met de mogelijkheden om in het vo werk en privé in balans te houden/brengen (deeltijd werken, werktijden bepalen etc.) is vergelijkbaar met de tevredenheid in de overige sectoren. Minder tevreden is men in het vo over de mogelijkheden om zelf de werktijden te bepalen.
 • In het vo is men tevreden over de mogelijkheid om een opleiding of cursus te volgen. Daarvan wordt meer gebruik gemaakt dan in overige sectoren. Die scholing heeft vooral als doel het huidige werk en de veranderingen daarin beter aan te kunnen. In andere sectoren gaat het vooral om de behoefte kansen op werk
  in de toekomst te vergroten.
 • Zowel het verzuimpercentage als de meldingsfrequentie als de gemiddelde duur van het verzuim liggen allen boven het landelijk gemiddelde. Het percentage werknemers dat zich in een jaar niet ziek meldt, de zogenaamde nul-verzuimers, ligt in het onderwijs onder het landelijk gemiddelde.
 • Werknemers uit het vo scoren stelselmatig minder gunstig op stellingen over burnout gerelateerde klachten dan werknemers uit andere sectoren. Burn-out klachten komen in het vo (27%) vaker voor dan in de andere onderwijssectoren (22,4%) en overige sectoren (16,1%). De burn-out klachten zijn fors gestegen ten opzichte van 2015. Toen was het percentage in het vo namelijk 22,3% (in andere onderwijssectoren 18,6% en in overige sectoren 13,6%).

In bijgaand rapport NEA 2017 uitsplitsing naar het voortgezet onderwijs zijn de kenmerken van de kwaliteit van de arbeid en het verzuim en burnout-klachten nader geanalyseerd en beschreven.


Lees ook het nieuwsbericht Uitkomsten NEA voor voortgezet onderwijs