Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Publicaties

Onderzoek Active Aging bij Overheid en Onderwijs

maandag 12 november 2012 | Veilig, gezond & vitaal werken

De Nederlandse werkzame bevolking vergrijst in snel tempo. Hierdoor zullen de komende jaren veel oudere werknemers de arbeidsmarkt verlaten. Ook de publieke sector krijgt de komende jaren te maken met een grote uitstroom van personeel, terwijl het aanbod van nieuwe werknemers door ontgroening en krapte op de arbeidsmarkt af zal nemen. Dit maakt het van groot belang dat overheids- en onderwijsorganisaties er voor gaan zorgen dat hun personeel zo lang mogelijk met plezier aan het werk blijft. Dit vereist dat de organisaties in de publieke sector een actieve rol gaan spelen bij het vergroten van de arbeidsparticipatie van oudere medewerkers door middel van een active aging beleid. Parallel aan de nieuwe levensloopregeling moet dit beleid zich richten op de duurzame inzetbaarheid van werknemers door rekening te houden met de leeftijd en de specifieke behoeften van het oudere personeel. Maar wat doen overheids- en onderwijsorganisaties concreet aan active aging? En hoe leidt een active aging beleid er ook daadwerkelijk toe dat het ouderwordende personeel langer met plezier aan de slag blijft?

Langer blijven doorwerken
Active aging beleid kan natuurlijk pas echt succesvol zijn wanneer werknemers ook daadwerkelijk bereid zijn om langer met een goede inzet te blijven doorwerken. Op dit vlak tekent zich de afgelopen jaren een belangrijke trend af. Mede als gevolg van de veranderingen in de pensioenstelsels is de leeftijd waarop werkenden verwachten met pensioen te gaan gestegen. Vijf jaar geleden verwachtte de meerderheid van het personeel nog tussen de 60 en 65 jaar te stoppen met werken. Uit dit onderzoek blijkt dat momenteel de meerderheid van het personeel pas in of na het 65ste levensjaar verwacht te stoppen met werken. Bij jonge werknemers (-45) verwacht zelfs 64% tot 65 jaar of nog langer door te zullen werken. Maar langer doorwerken betekent niet automatisch dat men full-time wil doorwerken tot aan de pensioenleeftijd: De helft van dewerknemers zou, voor hun pensioen, een periode in deeltijd willen werken. De meesten die vóór hun pensioen een tijd parttime willen gaan werken, willen dat 5 tot 10 jaar doen. Gedurende die periode willen ze het liefst drie dagen in de week blijven werken.

Werknemers kunnen er op verschillende manieren toe worden aangezet om langer door te blijvenwerken. Zo zou de mogelijkheid van deeltijdpensioen en flexibele werktijden maar liefst 65%van de werkenden er toe kunnen aanzetten om langer te blijven werken. Ook geeft 60% van de werknemers aan dat meer seniorendagen en meer waardering voor hun werk een stimulans zou zijn om langer aan de slag te blijven.

Gerelateerde onderwerpen