Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Publicaties

Onderzoek CNV Onderwijs: agressie en veiligheid bij OOP

woensdag 31 oktober 2012 | Veilig, gezond & vitaal werken

Betreft: Onderzoek naar respect, agressie en veiligheid bij OOP in po en vo
In opdracht van CNV Onderwijs
Gepubliceerd: oktober 2012

CNV Onderwijs heeft dit onderzoek uitgevoerd onder Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP) in het primair en voorgezet onderwijs. Voor dit onderzoek is per e-mail een digitale uitnodiging gestuurd naar 18.233 OOP-ers. 1110 respondenten zijn gestart met de vragenlijst, 903 relevante respondenten hebben de vragenlijst volledig ingevuld. Aan de hand van de verzamelde gegevens kunnen er voor de totale populatie (po en vo) uitspraken gedaan worden met een betrouwbaarheid van boven de 95%.

De belangrijkste resultaten:
  • Respect
    Gemiddeld geeft de overgrote meerderheid van het onderwijs ondersteunend personeel aan dat hij of zij voldoende respect ontvangt van anderen voor het werk wat zij doen. 82% van het onderwijs ondersteunend personeel geeft aan voldoende respect te ontvangen op de werkvloer. 11% van het onderwijs ondersteunend personeel in het basisonderwijs geven aan niet voldoende respect te ontvangen, terwijl in het voortgezet onderwijs ruim één vijfde (22%) van het onderwijs ondersteunend personeel zegt onvoldoende respect te ontvangen.
  • Agressie
    De helft van OOP heeft te maken met verbale agressie van ouders.Uitschelden komt het meest voor bij de ondervraagden: liefst 60% heeft daarmee te maken gehad. 50% is geïntimideerd en 30% is weleens bedreigd. Één op de 3 in het voortgezet onderwijs heeft te maken met fysieke agressie van scholieren. Bijna alle respondenten geven aan nooit te maken te hebben met fysieke agressie van ouders (91%), collega’s (96%) en leidinggevende (97%). 11% van het onderwijs ondersteunend personeel in het voortgezet onderwijs heeft minstens één keer per half jaar te maken met fysieke agressie.
  • Veiligheid
    28,5% is niet op de hoogte van het schoolveiligheidsplan. 88% vindt de werkomgeving veilig. De helft van ondervraagden kent geen instructie of plan hoe om te gaan met onveilige situaties op school. 33% van de scholen heeft geen richtlijnen voor pesten en bedreigen via social media. Bij minder dan de helft is geleerd hoe agressie voorkomen kan worden en hoe met agressie omgegaan moet worden. 70% van de scholen registreert geweldsincidenten. Slechts 53% van de scholen heeft een schoolopvangteam dat bij ernstige tot zeer ernstige incidenten verantwoordelijk is voor de zorg richting slachtoffers, collega’s, leerlingen, hulpverleners en informatie naar de buitenwereld (partners, familie etc.)

 

Gerelateerde onderwerpen