Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Publicaties

Onderzoek naar de positie van de bedrijfsarts

vrijdag 1 juli 2011 | Veilig, gezond & vitaal werken

Betreft: Onderzoek naar de positie van de bedrijfsarts
In opdracht van: de ministeries van SZW en VWS
Uitgevoerd door: AStri Beleidsonderzoek en –advies in samenwerking met de Radboud Universiteit
Datum rapport: 29 juni 2011

Doel van het onderzoek is om de actuele situatie te objectiveren en zo nodig oplossingsrichtingen te benoemen voor gesignaleerde knelpunten. Vier onderzoeksthema’s rond de positie van de bedrijfsarts stonden hierbij centraal:
 • toegankelijkheid en onafhankelijkheid van de bedrijfsarts,
 • de uitvoering van preventieve taken door de bedrijfsarts en
 • de samenwerking van bedrijfsartsen met andere professionals.
Voor het onderzoek zijn verschillende methoden toegepast: literatuuronderzoek, interviews met stakeholders, enquêtes onder bedrijfsartsen, werkgevers en werknemers en een afsluitende workshop met stakeholders. Belangrijkste onderzoeksresultaten

          Resultaten thema ‘toegankelijkheid’
 • De toegankelijkheid van de bedrijfsarts voor werknemers wordt bepaald door een aantal factoren: of er afspraken zijn gemaakt door de werkgever over ondersteuning door een bedrijfsarts, de inhoud van het contract, de bekendheid van werknemers over toegang tot de bedrijfsarts, de mate waarin er sprake is van een vrije toegang, de vertrouwensrelatie die de werknemer heeft met de bedrijfsarts, de voorkeur die gegeven wordt aan de huisarts en het gegeven of de werknemer ook daadwerkelijk toegang heeft tot een bedrijfsarts of een basisarts (in opleiding tot bedrijfsarts). Het onderzoek laat zien dat in de praktijk de aanwezigheid van al deze randvoorwaarden niet vanzelfsprekend is en hiermee de toegankelijkheid tot de bedrijfsarts niet voor alle werknemers optimaal is.
 • Met name onbekendheid met de toegankelijkheid alsmede een beperkte vertrouwensrelatie vormen voor veel werknemers een knelpunt in de toegankelijkheid.
 • Inspraak van werknemers(vertegenwoordigers) ten aanzien van de keuze van de arbodienst/bedrijfsarts is beperkt aanwezig.
 • De toegankelijkheid is in het algemeen beter geregeld bij grotere organisaties dan in het midden- en kleinbedrijf. Dit impliceert dat in de regel de bedrijfsarts beter toegankelijk is voor werknemers in grote dan voor werknemers in kleine bedrijven.

  Resultaten thema ‘onafhankelijkheid’
 • Met name vanuit werknemerskant is de vertrouwensrelatie tussen bedrijfsartspatiënt niet altijd optimaal. Het gaat hier echter om een minderheid van de werknemers. De beperkte vertrouwensrelatie uit zich bij een klein deel van de werknemers in wantrouwen van werknemer ten aanzien van de onafhankelijke positie van de bedrijfsarts en in het bewust achterhouden van informatie. De niet optimale vertrouwensband wordt deels gevoed doordat de bedrijfsarts bij werknemers veelal onbekend is.
 • De onafhankelijkheid van de bedrijfsarts is formeel geborgd in onder andere de Arbeidsomstandighedenwet en in het professioneel statuut van de bedrijfsarts. Desondanks geeft een minderheid van de bedrijfsartsen in het onderzoek aan regelmatig in situaties terecht te komen waarin men niet meer geheel onafhankelijk kan werken als gevolg van de opstelling van de werkgever (21%), de opstelling van de werknemer (9%) en/of van de eigen arbodienst (22%). Van de bedrijfsartsen geeft 15% aan dat de randvoorwaarden binnen het werk onvoldoende zijn om te werken volgens het professioneel statuut.
 • Van alle bedrijfsartsen wordt 42% soms en 22% (zeer) vaak benaderd door partijen zoals werkgevers, verzekeraars, arbodiensten, UWV, om medische gegevens te verstrekken die eigenlijk vallen onder het beroepsgeheim. Van deze groep geeft 8% hier onder druk wel eens aan toe.

  Resultaten thema’s ‘preventieve taken’ en ‘samenwerking’
 • Activiteiten in het kader van verzuimbegeleiding en re-integratie vormen anno 2011 voor bedrijfsartsen het grootste deel van hun werk. Daarnaast wordt rond een kwart van de werkzaamheden besteed aan preventieve activiteiten zoals PAGO/PMO en aanstellingskeuringen, arbeidsomstandighedenspreekuur, en preventieve activiteiten op het gebied van arbeidsrisico’s, inclusief RI&E en op het gebied van leefstijl/vitaliteit.

  Meer resultaten rondom dit thema en het thema ‘samenwerking’ zie het volledige onderzoeksrapport.

  Oplossingsrichtingen
  In het rapport worden ook oplossingen aangedragen voor de gesignaleerde knelpunten. U kunt deze vinden in het volledige onderzoeksrapport.

Gerelateerde onderwerpen