Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Publicaties

Onderzoeksrapport Binnenklimaat vo-scholen

donderdag 1 juli 2010 | Veilig, gezond & vitaal werken

Onderzoek binnenklimaat scholen voortgezet onderwijs

Betreft:                  Onderzoek naar het binnenklimaat bij 15 scholen in het voortgezet onderwijs
In opdracht van:     VO-raad
Uitgevoerd door:     Strukton Worksphere
Datum rapport:       juli 2010

De metingen zijn uitgevoerd in de periode van december 2009 tot april 2010 in 15 scholen die geselecteerd zijn op basis van verschillende typen ventilatiesystemen. De binnenluchtkwaliteit werd geanalyseerd op basis van CO2-metingen. Verder werden invloedsfactoren op binnenluchtkwaliteit als ramen en bezetting gemeten. Naast de CO2-metingen is ook het thermische binnenklimaat onderzocht. Hoewel hier niet de nadruk van het onderzoek lag is voor alle onderzochte lokalen in beeld gebracht hoe de temperatuur en vochtigheid gedurende 2 weken verliep.

Conclusies
De onderzoeksresultaten tonen aan dat het binnenklimaat in de meerderheid van de onderzochte schoollokalen onder de maat is. Volgens de richtlijnen van de GGD geldt dat:
  • in 21% van de gemeten lokalen te allen tijde een acceptabele luchtkwaliteit heerst
  • in 17% maatregelen ter verbetering worden aanbevolen
  • en 62% van de lokalen in de categorie onacceptabel valt en direct verbeterd moet worden.
Vooral lokalen zonder mechanische ventilatie scoorden slecht: in de 19 lokalen uit het onderzoek werd niet aan de gezondheidsvoorschriften van de GGD voldaan. De invloed van het openen van ramen bleek in de meeste gevallen onvoldoende om aan de richtlijnen te voldoen. Wél verbeterde de luchtkwaliteit aanzienlijk als er minder leerlingen per m² in het lokaal waren. Verder wees het onderzoek uit dat in de meeste gemeten lokalen een lagere temperatuur en relatieve vochtigheid voorkwamen, dan de minima die de ISSO 89 norm aangeeft als ondergrens.