Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Publicaties

Procesevaluatie convenant UWV en VO-raad

dinsdag 19 april 2011 | Arbeidsmarkt & mobiliteit

In opdracht van: Stuurgroep van het convenant voortgezet onderwijs
Uitgevoerd door: CAOP Research
Datum uitgave rapport: april 2011

In januari 2010 hebben de VO-raad en het UWV-WERKbedrijf met het convenant voortgezet onderwijs afgesproken dat ze zich gezamenlijk inzetten voor het benutten van zij-instroom in het voortgezet onderwijs. De aanleiding voor dit convenant is tweeledig. Enerzijds werd een tekort aan arbeidskrachten verwacht in de vo-sector. Anderzijds was in bepaalde overheid- en bedrijfssectoren een uitstroom voorzien.

Op verzoek van de stuurgroep van het convenant voortgezet onderwijs heeft het CAOP een procesevaluatie uitgevoerd. De centrale vraag in de procesevaluatie was: Hoe verloopt de samenwerking tussen de projectpartners en op welke manier kan de samenwerking worden geoptimaliseerd om de beoogde resultaten te bereiken?

Om uitvoering te geven aan het convenant, is men in vijf risicoregio’s aan de slag gegaan met het bemiddelen van UWV-kandidaten naar het voortgezet onderwijs. Elke pilot heeft een eigen werkwijze gekozen. In de meeste pilotregio’s zijn de projectpartijen over het algemeen tevreden over de manier van samenwerken. Het project blijkt vooral succesvol te zijn als scholen zijn opgenomen in het projectteam, bijvoorbeeld in de vorm van een samenwerkingsverband. Dit vergemakkelijkt namelijk het verkrijgen van inzicht in de vacaturebehoefte die scholen hebben. Ook het aansluiten bij een bestaande infrastructuur en het hebben van korte lijnen is succesvol gebleken.

De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat het project vooral een voorbereiding is voor het moment waarop lerarentekorten in het voortgezet onderwijs zich echt doen voelen. Dit zal naar verwachting rond 2015/2016 het geval zijn. De aanbevelingen richten zich op het optimaliseren van de samenwerking tussen de betrokken partijen. De belangrijkste aanbevelingen zijn het hanteren van korte lijnen met het onderwijsveld, het inzetten van bemiddelaars met kennis van het onderwijs en het verlagen van de drempel voor scholen om zij-instromers aan te nemen. 

Gerelateerde onderwerpen