Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Publicaties

Proefschrift: Essays on the production of human capital

dinsdag 21 oktober 2014 | Loopbaan & professionalisering

Betreft: Proefschrift: Essays on the production of human capital
Van: Sander Gerritsen
Datum: september 2014

In dit proefschrift wordt het effect van vier verschillende onderwijsfactoren onderzocht op de productie van menselijk kapitaal. Onder menselijk kapitaal wordt verstaan: het geheel van kennis, competenties, sociale en persoonlijke vaardigheden die economisch waardevol zijn.
De volgende onderwijsfactoren zijn onderzocht:
1. de werkervaring van leraren
2. een jaar extra onderwijstijd
3. de verlenging van de leerplicht
4. de kwaliteit van de schoolfaciliteiten

De belangrijkste conclusies
 • Werkervaring van leraren 
  In dit proefschrift wordt aangetoond dat verschillen in kwaliteit van klassen neerkomt op kwaliteitsverschillen van leerkrachten, en dat deze kwaliteit ertoe doet. Het blijkt dat de kwaliteit van leerkrachten deels kan worden afgemeten aan de ervaring van de leerkrachten. Dit is de uitkomst van een onderzoek met tweelingen waarbij het kind dat aan de klassen met de meer ervaren leerkrachten is toegewezen het veel beter doet dan de tweelingbroer of -zus in klassen met minder ervaren leerkrachten.
 • Een jaar extra onderwijstijd
  Het effect van een jaar lang onderwijs op leerprestaties verschilt sterk tussen landen. Gerritsen stelt dat de huidige notering van een land in internationale ranglijsten, die gebaseerd is op het gemiddelde, een verkeerd beeld kan geven van de kwaliteit van het onderwijssysteem. Dit betekent dat de gebruikelijke, traditionele onderwijsrankings (zoals TIMMS en PISA), die vaak de kranten halen, mogelijk misleidend kunnen zijn als kwaliteitsmaatstaf voor het onderwijssysteem.
 • Verlenging van de leerplicht
  Ook constateert Gerritsen dat het verlengen van de leerplicht van 14 naar 15 jaar weliswaar heeft geleid tot een daling van het aantal voortijdig schoolverlaters (ongeveer 20%), maar dat leerlingen niet meer zijn gaan verdienen of betere kansen op de arbeidsmarkt hebben gekregen. Uitbreiding van de leerplicht leidt dus wel tot een hoger opgeleide bevolking (meer diploma’s) maar leidt daarmee niet automatisch tot een verhoging van de productiviteit (d.w.z. inkomen) van de bevolking.
 • De kwaliteit van de schoolfaciliteiten
  In het onderzoek zijn de effecten van een subsidieprogramma gericht op het verbeteren van de schoolfaciliteiten voor biologie, natuurkunde en scheikunde in het voortgezet onderwijs geëvalueerd (zoals laboratoria). De analyse laat zien dat door de subsidie het instroompercentage van bètastudenten in het voortgezet onderwijs en in het hoger onderwijs is verhoogd. De hogere instroom heeft daarentegen niet geleid tot een daling van de leerprestaties voor biologie, natuurkunde en scheikunde (afgemeten aan de cijfers voor het centraal schriftelijk eindexamen).

Lees het proefschrift 'Essays on the production of human capital'. Een Nederlandse samenvatting vindt u achterin het proefschrift.

Gerelateerde onderwerpen