Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Publicaties

Rapport ‘De tering naar de nering-Financiële gevolgen van demografische krimp in het voortgezet onderwijs’

woensdag 15 juni 2011 | Arbeidsmarkt & mobiliteit

In opdracht van: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Uitgevoerd door: Research voor Beleid en IOO
Datum uitgave rapport: juni 2011    

In opdracht van het Ministerie van OCW voerden Research voor Beleid en IOO (beide onderdelen van Panteia) een onderzoek uit naar de financiële gevolgen van dalende leerlingaantallen (krimp) in het voortgezet onderwijs.  

De hoofdvraag van het onderzoek is: in hoeverre voldoet het bekostigingssysteem om de (verwachte) stijging van de kosten per leerling te accommoderen? De belangrijkste uitkomsten zijn hieronder weergegeven:  

  • Er is nog weinig structurele krimp in het voortgezet onderwijs, maar er wordt veel krimp verwacht in de komende decennia.
  • Er zijn extra uitgaven per leerling als een bestuur met krimp te maken heeft, of dit nu in een krimpregio gevestigd is of niet.
  • Na krimp stijgen de kosten per leerling sterker dan de (lumpsum) inkomsten, omdat de personeels- en huisvestingsreductie niet gelijk loopt met de teruggang van het aantal leerlingen. Bij aanhoudende krimp verwachten sommige besturen problemen.
  • ‘Krimpbesturen’ hebben de afgelopen jaren ingeteerd op hun vermogen, maar andere besturen evenzeer.
  • De kostenstructuur van ‘krimpscholen’ lijkt op die van overige scholen, met een iets groter aandeel personele kosten. Ook investeren krimpbesturen op termijn minder in huisvesting.
  • De meerderheid van besturen begroot realistisch, en heeft een ontwikkeld ‘financieel geweten’.
  • De inschatting over de tijd die het kost om de begroting weer dekkend te maken loopt uiteen. In krimpregio’s zijn besturen beter voorbereid op structurele krimp dan in niet-krimpregio’s.
  • Soms staan (CAO-)afspraken of beslissingen uit het verleden een adequate en tijdige reactie op krimp in de weg. Externaliseren lijkt nauwelijks voor te komen. Download onderaan de pagina het volledige onderzoek.

Gerelateerde onderwerpen