Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Publicaties

Rapport 'Knelpunten wet- en regelgeving onderwijs en krimp'

woensdag 15 september 2010 | Arbeidsmarkt & mobiliteit

In opdracht van: Provincies Groningen, Zeeland en Limburg
Uitgevoerd door: Ape
Datum rapportage: september 2010

In de rapportage 'Knelpunten wet- en regelgeving onderwijs en krimp' wordt voor het po en het vo aangegeven welke knelpunten door structurele leerlingendaling worden opgeroepen, hoe daarmee omgegaan kan worden en in welke mate regels daarin een belemmering vormen.

Het rapport is het resultaat van de expert meeting over krimp op 22 juni 2010. In het eerste hoofdstuk wordt kort weergegeven welke vraagstukken structurele ontgroening en krimp oproepen en hoe schoolbesturen daarmee omgaan. Vervolgens worden, afzonderlijk voor po en vo, diverse potentiële knelpunten beschreven, waarbij het zowel om belemmerende als om ontbrekende regelgeving kan gaan. Waar tijdens de expert meeting sprake bleek te zijn van een reëel knelpunt, zijn mogelijke oplossingen en actiepunten benoemd.

Gerelateerde onderwerpen