VOION Haganum 2057 2Header9

Publicaties

Regeldruk en de Regeldrukagenda in het po,vo en mbo

dinsdag 19 februari 2019 | Veilig en vitaal werken

Betreft: onderzoek in het kader van de evaluatie van de Regeldrukagenda
Uitgevoerd door: Regioplan
In opdracht van: Ministerie van OCW
Datum: november 2017

Met dit onderzoek is in de sectoren po, vo en mbo onder bestuurders, directieleden en leden van de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad in het po en vo en de ondernemingsraad in het mbo, geïnventariseerd:

  • hoe de ervaren regeldruk zich sinds 2014 ontwikkeld heeft;
  • in hoeverre de Regeldrukagenda en afzonderlijke acties daaruit bekend zijn;
  • in hoeverre concrete acties uit de Regeldrukagenda effect hebben gehad op de ervaren regeldruk;
  • in hoeverre er in de eigen organisatie aandacht is geweest of nog is voor interne regeldruk.

Samenvatting voor het voortgezet onderwijs
De Regeldrukagenda van het ministerie van OCW en de partners in het onderwijsveld is bij een beperkt deel van de mensen die in het voortgezet onderwijs werkzaam zijn, goed bekend. Een groter deel heeft wel van de Regeldrukagenda gehoord en is er globaal van op de hoogte. Een ongeveer even groot deel van de bestuurders en directieleden) en de meerderheid van de MR-leden kent (de inhoud van) de Re-geldrukagenda niet. 

De voorlichtingsactiviteiten van de Inspectie van het Onderwijs met name over het toezichtkader zijn wel bij de meeste bestuurders en directieleden bekend en hebben volgens een groot deel van hen enige vermindering van de regeldruk opgeleverd. Voor bestuurs- en directieleden zijn de VO-raad en het ministerie van OCW de belangrijkste informatiekanalen over de Regeldrukagenda. Voor de PMR-leden is dat de vakbond.

De aandacht voor interne regeldruk is toegenomen. Volgens ongeveer zestig procent bestuurs- en directieleden zijn er doelen geformuleerd en/of maatregelen genomen om de interne regeldruk in hun organisatie terug te dringen. PMR-leden zien dat minder vaak. Bij het terugdringen van de interne regeldruk heeft ruim de helft van de besturen en scholen gebruikgemaakt van een of meer materialen die ter ondersteuning daarvan zijn ontwikkeld. Vooral bestuursleden maar ook directieleden en PMR-leden beoordelen deze materialen overwegend als nuttig.

Ondanks alle aandacht is de regeldruk sinds 2014 volgens ten minste zo’n 80 procent van de bestuurs-, directie- en PMR-leden in het po een beetje of sterk toegenomen. Dat geldt voor elk van de vier aspecten van regeldruk die in dit onderzoek onderscheiden worden: administratieve lasten door interne verantwoording, administratieve lasten door externe verantwoording, het aantal en de frequentie van secundaire taken en het aantal nieuwe regels dat van invloed is op het werk.

Gerelateerde onderwerpen