VOION Haganum 2057 2Header9

Publicaties

Samen voor voortgezet werkvermogen

donderdag 1 februari 2018 | Onderwijsarbeidsmarkt | Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

Betreft: Evaluatie van het Sectorplan voor het voortgezet onderwijs
Uitgevoerd door: APE Public Economics
In opdracht van: Voion
Datum: december 2017

In 2015 diende Voion een subsidieaanvraag voor uitvoering van het Sectorplan Voortgezet werkvermogen (Sectorplan-VO) bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze subsidiemiddelen zijn beschikbaar gesteld om maatregelen te treffen gericht op het verbeteren van duurzame inzetbaarheid en het voorkomen van werkloosheid van personeel in de sector voortgezet onderwijs. Het Sectorplan-VO bevatte drie maatregelen om deze arbeidsmarktknelpunten deels op te lossen. Tot 1 September 2017 konden schoolbesturen cofinanciering aanvragen voor deze maatregelen. De maatregelen waren gericht op het bevorderen van een professionele leergemeenschap met een professionele dialoog en cultuur waarin leraren de ruimte krijgen en nemen om hun talenten te ontplooien. Ook een actievere aanpak ter voorkoming van uitval van zittend personeel en het voorkomen van werkloosheid door mensen van werk naar werk te helpen zijn belangrijke doelen van het Sectorplan-VO.

APE Public Economics heeft in opdracht van Voion gedurende de looptijd van het sectorplan een evaluatieonderzoek uitgevoerd. Dit omvatte een effectmeting op basis van een enquête onder de deelnemers (voor en na afloop) en een proces-evaluatie bestaande uit interviews met deelnemende scholen en trainers.

Conclusies
Op basis van de verzamelde gegevens trekken zij de volgende conclusies:

  • De ondernomen activiteiten zijn effectief, de deelnemers zelf zijn tevreden en het sectorplan werkt als aanjager;
  • Succes staat of valt bij de behoefte van de deelnemers aan deelname aan de activiteiten;
  • Deelnemers hebben behoefte aan intensieve trainingen met een lange doorlooptijd;
  • Het is belangrijk aandacht te houden voor kwetsbare doelgroepen;
  • Er zijn voldoende externe dienstverleners die de activiteiten kunnen aanbieden;
  • De administratieve belasting in de uitvoering en verantwoording moet minimaal zijn;
  • Samenwerking met externe dienstverleners vergroot succes van de activiteiten.

De activiteiten die onderdeel uitmaken van het Sctorplan hebben positief effect gehad. Verschillende factoren dragen bij aan het succes van het Sectorplan en betrokkenen stellen dat het Sectorplan de aanjager is geweest om blijvend aandacht te besteden aan dialoog, werkvermogen en inzetbaarheid en mobiliteit. De impact van het Sectorplan-VO was echter beperkt. Het aandacht hebben en houden voor het gebruik van de bij het Sectorplan uitgevoerde activiteiten kan op termijn de gewenste leercultuur in de organisatie versterken.

Gerelateerde onderwerpen