VOION Haganum 2057 2Header9

Publicaties

Tevredenheid met werken in het voortgezet onderwijs

maandag 12 maart 2018 | Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

Betreft: analyse van tevredenheidsaspecten in het vo uit het Personeels- en mobiliteitsonderzoek (POMO)
In opdracht van: Voion
Uitgevoerd door: CAOP Research
Datum rapport: december 2017

Om meer zicht te krijgen op de werktevredenheid in de sector heeft Voion in kaart laten brengen hoe tevreden het personeel in het voortgezet onderwijs is en welke factoren hierop van invloed zijn. Een ruime meerderheid van het personeel is tevreden met hun baan, maar het personeel is minder tevreden over de organisatie waar zij werken. In het onderzoeksrapport worden diverse aanbevelingen gedaan om o.a. de organisatietevredenheid te vergroten.  

Ruim 84 procent van het personeel geeft aan tevreden te zijn met hun baan, terwijl zo’n 5 procent aangeeft ontevreden te zijn. Daarnaast geeft 68 procent van het vo-personeel aan dat zij tevreden zijn met de organisatie waar zij werken. Er zijn verschillen als er meer in detail wordt gekeken naar de diverse werkbelevingsaspecten van het personeel. Zo zijn zij het meest te spreken over de mate van zelfstandigheid, de inhoud van het werk en de samenwerking met collega’s. Het minst te spreken is het personeel over de informatievoorziening en communicatie in de organisatie, de loopbaanontwikkelingsmogelijkheden en de hoeveelheid werk.

De cijfers over werktevredenheid in het voortgezet onderwijs liggen al jaren ongeveer op hetzelfde niveau, blijkt uit een analyse van het Personeels- en mobiliteitsonderzoek (POMO). De meeste ‘winst’ voor scholen in de sector is te behalen op werkbelevingsaspecten die van belang zijn voor organisatietevredenheid.

Aanbevelingen en actiepunten
In het onderzoeksrapport vindt u verschillende aanbevelingen die zijn gebaseerd op de belangrijkste uitkomsten van dit onderzoek, zoals:

1.     Focus op organisatietevredenheid
Omdat op het gebied van de organisatietevredenheid, in vergelijking met de baantevredenheid, voor scholen in de sector de meeste ‘winst’ te behalen is, loont het om in deze aspecten te investeren, voor zover deze binnen de invloedssfeer van scholen liggen. Op informatievoorziening en communicatie binnen de organisatie, de hoeveelheid werk en de resultaatgerichtheid van de organisatie liggen de grootste verbetermogelijkheden.
2.     Blijvende aandacht voor tevredenheidsaspecten
Voor alle aspecten geldt, hoe klein het aandeel soms ook is, dat een deel van het personeel hier nog niet volledig tevreden over is. Door blijvende aandacht voor deze thema’s, zoals de inhoud van het werk en de mate van zelfstandigheid, is het de verwachting dat de tevredenheid op deze thema’s in ieder geval op niveau blijft en mogelijk verder zal toenemen.
3.     Verschillen tussen personeel
Afhankelijk van specifieke persoons- of baankenmerken oordeelt het personeel in de sector wisselend over de voorgelegde tevredenheidsaspecten. Op basis van de resultaten van dit onderzoek heeft een doelgroepspecifieke benadering daarom de voorkeur.
4.     Belang van leiderschap
Voor zowel de baan- als organisatietevredenheid geldt dat de leidinggevende hier een belangrijke rol in speelt. Veel van de aspecten die de tevredenheid beïnvloeden, en dan vooral de organisatietevredenheid, zijn hier namelijk aan te relateren. Naast aandacht voor het formele gesprek is ook aandacht voor informeel contact met de leidinggevende van belang.
5.     Verantwoordelijkheid nemen voor ontwikkeling
Uit het onderzoek blijkt dat niet al het personeel deelneemt aan scholingsactiviteiten of op een andere manier anticipeert op de persoonlijke ontwikkeling. Een van de vragen die hieruit volgt is hoe gestimuleerd kan worden dat het personeel zelf meer verantwoordelijkheid neemt voor hun eigen ontwikkeling.
6.     Meer inzicht via gesprek
Door te focussen op aspecten zoals de informatievoorziening en communicatie, de hoeveelheid werk en de resultaatgerichtheid van de organisatie, zal de organisatietevredenheid van het personeel niet automatisch toenemen. Daarvoor is meer inzicht nodig in wat het personeel op dit gebied nodig heeft. Wat betekent onvrede over de informatievoorziening en communicatie bijvoorbeeld? Betekent dit dat het personeel meer informatie wenst of dat zij de informatie juist op een andere wijze tot zich willen nemen? Ook speelt mee dat personeel andere behoeften kan hebben op dit gebied: wat door de één bijvoorbeeld opgevat kan worden als voldoende informatie en communicatie door de organisatie, kan door anderen worden gezien als ‘too much’. Door op school met elkaar het gesprek aan te gaan over de context, kan hier meer inzicht in verkregen worden. Zo kan bijvoorbeeld afgestemd worden wat nu precies maakt dat het personeel ergens tevreden of ontevreden over is. Ook kunnen de verwachtingen over en weer op die manier beter worden afgestemd.  

Hieronder kunt u het volledige onderzoeksrapport downloaden.