VOION Haganum 2057 2Header9

Publicaties

Trendrapportage arbeidsmarkt leraren po, vo en mbo 2021

maandag 20 december 2021 | Onderwijsarbeidsmarkt

Betreft: Een rapportage met relevante en actuele cijfers over leraren en hun arbeidsmarkt
Uitgave: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Publicatiedatum: december 2021

In deze rapportage worden de belangrijkste, meest actuele cijfers over leraren en hun arbeidsmarkt op een rij gezet.

In het afgelopen schooljaar 2020/2021 waren de sectoren primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) gezamenlijk werkgever voor in totaal 259 duizend fte, waarvan 179 duizend fte aan leraren.

Voortgezet onderwijs
In 2020/2021 werd er door 75 duizend leraren voor 59 duizend fte in het vo gewerkt. Mede door de leerling daling is het aantal fte leraren met zo'n 1.100 gedaald in de laatste twee jaar.

Kenmerken van de leraren en de baan
De gemiddelde leeftijd van de leraren vertoont de laatste jaren een dalende lijn en ligt nu op 43,7 jaar. Vijf jaar geleden was precies de helft van de leraren een vrouw, nu is dat 55%. Vrouwen hebben gemiddeld een kleinere aanstelling (0,74 fte) dan mannen (0,87). In het vo werkt 8% van de leraren in een deeltijdbaan kleiner dan 0,5 fte. 63% werkt in een fulltimebaan van meer dan 0,8 fte. Van de leraren heeft 81% een vast contract.

Een leraar in het vo verdient tussen 3.340 en 6.860 euro bruto per maand. Dat is inclusief onder andere vakantiegeld en een eindejaarsuitkering. De gemiddelde beloning is 5.450 euro bruto per maand.

Ontwikkeling personeelsaantallen
In het vo zijn de leerlingenaantallen in de periode 2015-2020 met 6,5% gedaald. De daling van het fte aan leraren is daarbij achtergebleven en bedraagt 3,7%. Dit betekent dat leerlingen gemiddeld meer fte leraar ter beschikking hebben. Voor de aantallen fte ondersteunend personeel geldt dit in nog sterkere mate. Dit aantal is in 2015 nog licht afgenomen maar in de jaren daarna elk jaar gestegen.

Personeel niet in loondienst
De scholen besteden 3,8% van het personeelsbudget aan personeel dat niet in loondienst is.

Vacatures
Het aantal vacatures dat het afgelopen jaar voor leraren vo op internet werd gevonden is flink hoger dan het jaar daarvoor. Vermoedelijk heeft de stijging met toenemende tekorten te maken.

Verwachte tekorten
De verwachting bij de ramingen is dat het tekort de komende jaren verder stijgt en dan in de latere jaren uiteindelijk iets zal dalen.

Verschillen per vak
In het vo is in mindere mate sprake van regionale verschillen in de tekorten en grote steden problematiek. Toch heeft het westen wel meer last van de tekorten omdat daar geen sprake zal zijn van een leerling daling. In het vo zijn de tekorten meer per vak verschillend.

Lerarenopleiding
De totale instroom in de tweedegraads lerarenopleiding op het hbo is de laatste jaren iets teruggelopen, maar het laatste jaar weer gestegen (net als het hele hbo).

Jonge leraren
Pas afgestudeerde leraren krijgen de afgelopen jaren in grotere mate dan voorheen een baan in het onderwijs, vaker een grote aanstelling en ook vaker weer (uitzicht op) een vast contract.

Zij-instroom
In het vo was er de afgelopen jaren sprake van een zij-instroom in het beroep van zo'n 200 leraren. Afgaand op de aanvragen voor subsidie is deze zij-instroom in het beroep het afgelopen jaar met 40% toegenomen, naar 330. H

Onbevoegd gegeven lessen
Het percentage onbevoegd gegeven lessen is net als de laatste jaren weer iets gedaald en ligt nu op 3,7%. Zoals elk jaar is dit percentage in het vmbo iets hoger en bij het vwo en de havo wat lager. Het percentage bevoegd gegeven lessen is licht gestegen,

Mobiliteit
Ook voor het vo geldt dat er procentueel gezien weinig leraren overstappen naar een andere onderwijssoort. Jaarlijks gaat dat om ongeveer 1% van de leraren, waarvan ongeveer 60% naar het mbo gaat en 40% naar het po. Maar van beide onderwijssoorten stappen ook weer leraren over naar het vo, wat het totale saldo in aantal leraren ongeveer neutraal maakt.

Lees de volledige Trendrapportage arbeidsmarkt leraren po, vo en mbo 2021.

Dit rapport is een bijlage bij de Kamerbrief lerarenbeleid en onderwijsarbeidsmarkt 2021.