Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Publicaties

Veiligheidsbeleid, een zaak van de mr?

dinsdag 6 november 2012 | Veilig, gezond & vitaal werken

Veiligheidsbeleid, een zaak van de mr?

Veiligheid in het algemeen en de preventie van ongewenst gedrag en seksuele intimidatie in het bijzonder, is een zaak van beleid. Ook de MR kan hier werk van maken. De medezeggenschap van ouders en personeel is geregeld op grond van de Wet Medezeggenschap Scholen, de WMS. In het medezeggenschapsreglement is vastgelegd wanneer een mr adviesrecht, dan wel instemmingsrecht heeft over de te bespreken onderwerpen.

Een medezeggenschapsraad heeft het recht om over alle aangelegenheden de school aangaand te spreken. Het gaat hierbij vooral om het bestaand en te ontwikkelen beleid. Bijvoorbeeld:
• Het onderwijskundig beleid: welke standpunten en plannen heeft de school op onderwijskundig gebied. Hoe organiseert de school het onderwijs.
• Begroting en exploitatie: passen de budgettaire keuzes bij het uitgezette beleid.
• Veiligheid in de school.

Lees meer over de rol van de mr ten aanzien van veiligheidsbeleid in de de pdf hieronder.

Gerelateerde onderwerpen