Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Publicaties

Verbetering inductiefase beginnende leraren

maandag 3 juni 2013 | Arbeidsmarkt & mobiliteit

In opdracht van: Regionaal Platform Onderwijsarbeidsmarkt Utrecht vo/mbo
Uitgevoerd door: Lectoraat Organisatieconfiguraties en Arbeidsrelaties van de Hogeschool Utrecht
Datum rapport: 29-04-2013  

Van november 2012 tot april 2013 is onderzoek uitgevoerd naar de inductiefase van beginnende leraren bij middelbare scholen in de regio Utrecht. Het onderzoek is uitgevoerd door Nicolien Montesano Montessori van de Faculteit Educatie en Lotte Goorhuis van de Faculteit Maatschappij & Recht van de HU. Ze verrichtten een literatuurstudie en voerden een reeks gesprekken met docenten en andere sleutelpersonen. Parallel aan dit onderzoek was een leerwerkgroep opgezet van coaches. Die delen en ontwikkelen kennis als het gaat om effectieve begeleiding van beginnende leraren. De uitkomsten van het onderzoek en de opgedane kennis in de leerwerkgroepen monden uit in een plan van aanpak, dat moet leiden tot een aantal verbeteringsprojecten. Die moeten september 2013 van start gaan op diverse scholen in het vo in de regio Utrecht.  

Conclusies  
Uit het onderzoek blijkt dat bijna de helft van de leraren in de eerste vijf jaar van hun aanstelling de school verlaat. Er vertrekken meer docenten op eigen initiatief dan vanwege onvoldoende beoordeling. Het gros van de docenten blijft echter wel in het onderwijs werkzaam.  

Hieronder vindt u een opsomming van de conclusies uit het rapport. In het hieronder te downloaden rapport wordt een toelichting gegeven bij deze punten:
  • Er bestaat een inductieprobleem in het voortgezet onderwijs
  • Scholen zijn zich te weinig bewust van het inductieprobleem
  • Wel aandacht voor het inductieprobleem, maar geen beleid
  • Goede registratie van verloopcijfers is een belangrijke voorwaarde voor een breed gedragen inductiebeleid
  • Werving en selectie van nieuwe leraren moet beter Het aanwezige inductiebeleid is vaak gebrekkig
  • Intervisie, feedback, observaties zijn nuttige instrumenten, vooral als ze zijn ingebed in een coherent en toegespitst inductieprogramma.
  • Inductiebeleid komt pas echt tot zijn recht als het onderdeel uitmaakt van een leven lang leren programma voor alle medewerkers van een school
  • Er is naar de mening van de onderzoekers alle reden voor een liefst schooloverstijgend, syste-matisch Leven Lang Leren Programma op de vo-scholen waardoor leraren de mogelijkheid heb-ben om een goede (levens- en loopbaan)planning te maken binnen of buiten het onderwijs.  

Ook staan in het rapport de aanbevelingen van de onderzoekers voor verbetering van de inductiefase op basis van de uitkomsten van het onderzoek.