VOION Haganum 2057 2Header9

Publicaties

Versterking van de loopbaanladder van leraren: wat kunnen we leren van Singapore?

woensdag 1 juli 2015 | Onderwijsarbeidsmarkt | Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

Betreft: verkennend onderzoek naar de mogelijkheden om het Singaporese model als voorbeeld te gebruiken bij het realiseren van beleidsdoelstellingen gericht op de blijvende bekwaamheid en loopbaanperspectieven van Nederlandse leraren.
Door: Dr. Louise Elffers,  Academische Werkplaats Onderwijs / ROA, Universiteit Maastricht
In opdracht van: het ministerie van OCW
Datum: juni 2015

In de Lerarenagenda 2013-2020 is een aantal doelstellingen geformuleerd ten aanzien van de bevordering van de loopbaan en professionele ontwikkeling van leraren. Enerzijds wordt ingezet op het stimuleren van professionalisering van leraren na hun initiële opleiding, anderzijds op het versterken van carrièreperspectieven van aankomende en reeds werkende leraren. Met enige regelmaat wordt in dit licht de loopbaanladder van leraren in Singapore aangehaald als aantrekkelijk en succesvol voorbeeld. In dit rapport wordt het Singaporese model nader beschreven, waarna wordt verkend in hoeverre dit model, of aspecten daarvan, als voorbeeld zou kunnen dienen bij het realiseren van beleidsdoelstellingen gericht op de blijvende bekwaamheid en loopbaanperspectieven van Nederlandse leraren. Ten behoeve van deze verkenning is gesproken met verschillende betrokkenen in Singapore en in Nederland.

Uit de verkenning komen enkele leerpunten naar voren die Nederland zou kunnen benutten bij het uitwerken van de beleidsagenda. Deze leerpunten betreffen, in hoofdlijnen, het ontwikkelen van een integrale visie op de professionele ontwikkeling van leraren met een sterke focus op vraagsturing, gerichte nascholingsprogramma’s die aansluiten bij de loopbaanfase, functie en leervragen van de leraar, structurele persoonlijke begeleiding voor leraren bij het vormgeven van hun professionele ontwikkeling, en het positioneren van professionele ontwikkeling van leraren als een recht in plaats van een plicht. De Singaporese loopbaanladder van leraren biedt daarvoor een duidelijke routekaart, met herkenbare routes en uiteenlopende functies aan de hand waarvan leraren zich kunnen ontwikkelen in verschillende richtingen. Met name de positionering van de Teaching Track, met senior functies die gericht zijn op onderwijsontwikkeling en het pedagogisch-didactisch handelen, biedt aanknopingspunten voor de ontwikkeling en verankering van sterk pedagogisch leiderschap van leraren in het Nederlandse onderwijs.