VOION Haganum 2057 2Header9

Publicaties

Wel bekwaam, (nog) niet bevoegd

woensdag 2 september 2015 | Onderwijsarbeidsmarkt

Betreft: onderzoek naar inzet en ervaringen van PABO-gediplomeerden in het vmbo
In opdracht van: het ministerie van OCW
Uitgevoerd door: ResearchNed
Datum rapport: juli 2015

Pabo-gediplomeerden hebben in beginsel geen bevoegdheid om les te geven in het vmbo. Ze worden echter wel ingezet in het voortgezet onderwijs. In het Sectorakkoord VO 2014-2017 is daarom opgenomen dat de VO-raad samen met OCW afspraken gaat maken over het behalen van een passende bevoegdheid door huidige en toekomstige docenten in het vmbo. Hierbij is specifiek aandacht voor PABO-gediplomeerden die in de onderbouw van het vmbo werken. Het ministerie van OCW heeft ResearchNed gevraagd onderzoek uit te voeren naar de huidige inzet en ervaringen van PABO-gediplomeerden en van daaruit te komen tot aanbevelingen voor aanpassingen in regelgeving en scholingsaanbod.

Belangrijkste resultaten uit het onderzoek
In totaal geven er (in schooljaar 2013-2014) ruim 2.200 pabo-gediplomeerden les in het vmbo. De overgrote meerderheid van deze pabo-ers is echter officieel niet bevoegd om les te geven in het vo. Het merendeel van de ondervraagde schoolleiders en bestuurders vindt deze pabo-gediplomeerden wel zeer geschikt voor het vmbo. Vooral in het vmbo is het volgens scholen en bestuurders belangrijk om pedagogisch-didactische kwaliteiten in huis te halen: in het vmbo gaat de eerste aandacht uit naar de leerling, daarna naar het vak. De sterke pedagogisch-didactische kwaliteiten van pabo’ers zijn een vaak genoemde reden voor het aannemen van pabo’ers. Ook als het gaat om leerlingzorg worden pabo’ers positiever beoordeeld dan tweedegraadsopgeleiden.

Om te mogen blijven lesgeven in het vmbo, moeten pabo-gediplomeerden een tweedegraadsbevoegdheid halen. Bijna alle scholen en besturen stellen dan ook als voorwaarde voor het aannemen van pabo’ers dat zij hun tweedegraadsbevoegdheid halen om zo te voldoen aan het ingezette beleid om alleen bevoegde docenten voor de klas te hebben. Veel pabo'ers zien echter geen meerwaarde in het volgen van een tweedegraads opleiding en ze vinden dat het scholingsaanbod slecht aansluit op de praktijkbehoefte.

Aanbevelingen voor beleid
Er is behoefte aan aanpassing in de regelgeving. Wat scholen en pabo-gediplomeerden (die in de focusgroepen heel eensgezind waren) betreft zijn er drie beleidsopties:

  • Bevoegdheden van pabo-gediplomeerden verruimen voor onderbouw vmbo
  • Verkorte tweedegraadsopleiding voor pabo-gediplomeerden
  • Maatwerkscholing bij lerarenopleidingen op basis van EVC

 

Gerelateerde onderwerpen