Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Casemanager de regisseur van het re-integratietraject

Casemanager de regisseur van het re-integratietraject

Op basis van de Wet Verbetering Poortwachter is een werkgever verplicht om tijdens een re-integratietraject een casemanager aan te stellen. De casemanager begeleidt de uitvoering van het traject, bewaakt de voortgang van de gemaakte afspraken met alle betrokkenen en grijpt waar nodig in.  

Taken
 • Toezien op het handhaven van de termijnen.
 • Toezien dat er contact is en blijft tussen de leidinggevenden en de werknemer.
 • Toezien dat het re-integratieproces volgens de poortwachterprocedure verloopt.
 • Toezien dat het plan van aanpak wordt opgesteld.
 • Toetsen dat werknemer en werkgever de afspraken uit het plan van aanpak uitvoeren.
 • Toezien op verslaglegging en dossiervorming.
 • Voeren van een afsluitend gesprek na re-integratie of bij ontslag (geheel of gedeeltelijk).  

Wie
Een belangrijke voorwaarde voor de casemanager is dat hij of zij onafhankelijk kan opereren en inzicht heeft in de organisatie.
De personen die voor casemanagement in aanmerking komen zijn:

 • De leidinggevende
  De leidinggevende is iemand die het overzicht binnen de afdeling en gedeeltelijk ook over de organisatie heeft. Hij of zij weet welke maatregelen voor de werknemer noodzakelijk zijn. Het nadeel is dat hij of zij al gesprekken voert in het kader van dezelfde re-integrerende werknemer. De leidinggevende zou daarmee voor een deel zijn eigen procesbewaker zijn.
 • De Arbodienst
  Deze bouwt met de werknemer een relatie op die re-integratiebevorderend werkt. De Arbodienst wordt door de werkgever cq. opdrachtgever op zijn verrichtingen aangesproken. Een voordeel is dat de Arbodienst goed inzicht heeft in de procesgang. Deze dienst heeft als nadeel, minder goed op de hoogte te zijn van de interne organisatie en de interne re-integratiemogelijkheden.
 • Het re-integratiebedrijf
  Voor het re-integratiebedrijf als casemanager geldt hetzelfde als bij de Arbodienst, met een extra voordeel in het geval er sprake is van externe re-integratie. In dat geval is het bedrijf al op de hoogte van de zaak. <hoezo is dit een voordeel, kun je dit verder uitleggen?>
 • De adviseur P&O 
  De adviseur P&O heeft als voordeel dat hij of zij alle in-en-outs van een afdeling kent, regelmatig overleg heeft met de sector- en afdelingsleiding en goed op de hoogte is van de interne mogelijkheden. Vermeden moet worden dat de adviseur de verantwoordelijkheid van de leidinggevende overneemt.

Tijdsplan
Wat  Wanneer 
Stap 1: Ziekmelding en probleemsignalering  
Casemanager nog niet verplicht, maar mogelijk wel zinvol als
al duidelijk is dat het verzuim waarschijnlijk langdurig wordt.
week 1-3
Stap 2: Probleemanalyse en plan van aanpak  
Als er al een casemanager is aangesteld, kan hij eventueel een eigen probleemanalyse maken: vaststellen oorzaken van verzuim en in kaart brengen zorgbehoefte bij medewerker. Hij kan deze toetsen aan de probleemanalyse van de bedrijfsarts. week 3-6
Eventueel: benoemen van een (dreigend) arbeidsconflict. week 3-6
Eventueel: assisteren van werkgever en werknemer bij formuleren van doelen bij re-integratie. week 6-8
Werkgever en werknemer helpen bij het zoeken naar oplossingen. uiterlijk vanaf wk 8
Werkgever en werknemer adviseren over dienstenaanbod (denk hierbij bijvoorbeeld ook aan de middelen van de Sluitende Aanpak). uiterlijk vanaf wk 8
Adviseren van werkgever en werknemer bij nagaan van subsidiemogelijkheden. uiterlijk   vanaf wk 8
Stap 3: Implementatie van de oplossingen  
De afzonderlijke interventies aansturen. vanaf wk 8
Waken over tussentijdse evaluaties met onder meer de bedrijfsarts en tijdige bijstelling van plan van aanpak. vanaf wk 8
Begeleiden bij werkhervatting. vanaf wk 8
Samenwerken met andere disciplines. vanaf wk 8
Zorgen voor dossieropbouw. vanaf wk 8
Bewaken tijdige melding ziekte van werknemer aan UWV. week 42
Correspondentie met UWV correct archiveren. vanaf wk 42
Stap 4:  Eindevaluatie en aanvraag arbeidsongeschiktheidsuitkering      
Assisteren werkgever en werknemer bij het opstellen van eindevaluatie plan van aanpak en aanvraag arbeidsongeschiktheidsuitkering. Eventueel adviseren over uitstel uitkeringsaanvraag. week 88-90


Bron: www.socialezekerheidswijzer.nl
www.penoactueel.nl