Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Meer WUL nieuws: Extra premielasten werknemersverzekeringen bij levensloopverlof

Meer WUL nieuws: Extra premielasten werknemersverzekeringen bij levensloopverlof

Bent u werkgever en bevinden zich onder uw werknemers nog levenslopers? Houd dan rekening met mogelijke extra premielasten werknemersverzekeringen. Per 1 januari 2013 treedt de WUL in werking. De WUL (Wet Uniformering Loonbegrip) regelt de toepassing van de omkeerregel met betrekking tot de premies werknemersverzekeringen voor de levensloopregeling. Dit betekent dat elke uitkering uit het levenslooptegoed onderworpen is aan de premies werknemersverzekeringen, indien sprake is van loon uit tegenwoordige dienstbetrekking.  

De WUL regelt in het nieuwe Artikel 21a Wfsv (Wet financiering sociale verzekeringen) de premieplicht van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) tijdens het levensloopverlof.  

Artikel 21a Wfsv
‘Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt in afwijking in zoverre van artikel 8, derde lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen mede als werknemer in de zin van de Wet werk en inkomen beschouwd degene die levensloopverlof geniet in het kader van de toepassing van de levensloopregeling, bedoeld in artikel 19g van de Wet op de loonbelasting 1964.’  

Dit artikel houdt in dat er een loontijdvak ontstaat voor de werknemersverzekeringen, wanneer een medewerker levensloopverlof geniet. Als uw werknemer levensloopverlof opneemt, moet u als werkgever dus de premies werknemersverzekeringen afdragen. Tijdens het levensloopverlof blijft de werknemer, anders dan tot de invoering van de WUL, een werknemer in de zin van de werknemersverzekeringen. Hij kan dus in aanmerking komen voor een WIA-uitkering en ook voor een WW-uitkering (ook over de uren van zijn verlof).  

Vόόr 1 januari 2013
In de oude situatie hoefde de werkgever geen premies werknemersverzekeringen af te dragen tijdens opname van levensloopverlof. Deze premies waren immers al betaald tijdens het sparen voor het levensloopverlof. Maar, om de heffingsgrondslag voor de verschillende loonheffingen met de komst van de WUL zo eenduidig mogelijk te maken, moeten werkgevers vanaf 2013 ook WIA-premie betalen als een werknemer levensloopverlof opneemt.  

Let op
De premies werknemersverzekeringen zijn bij de inleg verschuldigd, voor zover ze nog niet tot het maximum premieloon (2012: 50.064 euro) zijn afgedragen.  

Let op
Inmiddels is er een voorstel gedaan, waarbij de levensloop fiscaal gefaciliteerd kan worden afgekocht. Het wachten is op een in te dienen wettelijke regeling, die door beide Kamers aanvaard wordt.

Bron: www.hrpraktijk.nl