Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet

Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs
De Ziektewet (ZW) kent een vangnetfunctie. Dit betekent dat het UWV in bepaalde gevallen het loon van zieke werknemers doorbetaalt. Die vangnetfunctie geldt onder meer voor werknemers die bij een werkgever in dienst zijn geweest maar van wie het contract is afgelopen. Ook uitzendkrachten vallen onder de vangnetregeling.

‘Vangnetters’ veroorzaken meer dan de helft van de WIA-instroom, terwijl ze een veel kleiner deel van het verzekerdenbestand uitmaken. Ook werkt maar 26% van het aantal gedeeltelijke arbeidsongeschikte WGA-ers die afkomstig zijn uit de Ziektewet (ZW), tegenover 60% van de gedeeltelijk arbeidsongeschikte WGA-ers die afkomstig zijn uit een vast dienstverband. Dit kan er op termijn toe leiden dat de WIA onbetaalbaar wordt. Reden voor de regering om per 1 januari 2014 vergaande maatregelen te nemen om instroom van ZW-gerechtigden in de WIA te voorkomen. Zo worden de ziekte- en arbeidsongeschiktheidslasten van werknemers met een tijdelijk dienstverband toegerekend aan de laatste werkgever.

Het wetsvoorstel, dat op 2 oktober 2012 is goedgekeurd door de 1e Kamer, moet leiden tot meer financiële prikkels voor werkgevers door de invoering van een gedifferentieerde ZW-premie op werkgeversniveau voor grote werkgevers. Daarnaast wordt er een nieuwe gedifferentieerde WGA-premie ingevoerd die is gebaseerd op de instroom in de WGA vanuit de ZW, voor personen die hun eerste ziektedag bij de werkgever in dienst waren.
Bovendien is er in 2011 al een wet in werking getreden die onder meer inhoudt dat als een werkgever zijn re-integratieverplichtingen ten aanzien van vangnetters niet is nagekomen, de werkgever het loon langer moet doorbetalen of dat UWV de ZW-uitkering kan verhalen op de werkgever.

De maatregelen in het kort
Het totale pakket van maatregelen van de regering richt zich zowel op de verzekerde, als UWV en de werkgever:
• De verzekerde wordt gestimuleerd tot een snellere werkhervatting. Dit gebeurt door aanpassing van het ZW-criterium na het eerste ziektejaar van de eigen arbeid naar gangbare arbeid. Ook wordt de ZW opgeknipt in een loongerelateerde fase en vervolgfase. Het arbeidsverleden van de verzekerde bepaalt de duur van de loongerelateerde fase. In de vervolgfase wordt de ZW-uitkering gebaseerd op 70% van het minimum loon. Tenslotte worden de re-integratieverplichtingen van de verzekerde aangescherpt. De op de verzekerde gerichte maatregelen zijn uitgesteld tot 1 januari 2014, in afwachting van mogelijke alternatieven.
• UWV krijgt de mogelijkheid om met een wettelijke basis direct afspraken te maken grotere
werkgevers, groepen werkgevers of sectoren over de re-integratie en bemiddeling van vangnetters. De afspraken kunnen gaan over concrete en direct beschikbare vacatures, maar ook op het aangaan van structurele relaties ten behoeve van het creëren van werk voor vangnetters.
• Door een andere financiering van de ZW en de WGA komen er meer financiële prikkels voor grote werkgevers. De ziekte- en arbeidsongeschiktheidslasten van werknemers met een tijdelijk dienstverband worden meer toegerekend aan de laatste werkgever.

Deze ontwikkelingen kunnen een enorme impact hebben op uw organisatie. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat u voor werknemers met een tijdelijk contract en die door ziekte uit dienst gaan nog steeds re-integratie-inspanningen moet verrichten, maar ook dat u hiervoor financiële verantwoordelijkheid draagt. U bent dus genoodzaakt in contact te blijven met deze ex-werknemers waarbij een goede administratie essentieel is.

Tip: Administreer de werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan of die in de toekomst ziek uit dienst zullen gaan. Door deze werknemers te volgen en ze te ondersteunen bij re-integratie, kunt u de kosten in de hand houden.