Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet

De Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters, ook bekend onder de term Modernisering Ziektewet, werpt zijn schaduw vooruit. Via de helpdesk van de Sociale Zekerheidswijzer komen er dan ook regelmatig vragen hierover binnen. Jurist Stijn Hendriks behandelt een aantal vragen.  

Wat is de aanleiding van de modernisering van de Ziektewet?  
‘Vangnetters’ zijn zieken die geen werkgever meer hebben. Ze veroorzaken meer dan de helft van de instroom in de WIA, terwijl ze een veel kleiner deel van het verzekerdenbestand uitmaken. Ook werkt maar 26% van het aantal gedeeltelijke arbeidsongeschikte WGA-ers die afkomstig zijn uit de Ziektewet, tegenover 60% van de gedeeltelijk arbeidsongeschikte WGA-ers die afkomstig zijn uit een vast dienstverband. Reden voor de regering om vergaande maatregelen te nemen. Een belangrijk onderdeel van de wet is de introductie van een financiële prikkel voor de werkgever. Voor u als werkgever betekent dat u individueel wordt afgerekend op de Ziektewet- en WGA-uitkeringslasten van uw ex-werknemers met een tijdelijk dienstverband.  

Hoe werkt die financiële prikkel voor werkgevers?  
Situatie tot 1 januari 2014
Op het moment dat een tijdelijk werknemer ziek uit dienst gaat krijgt deze een ZW-uitkering. Als deze - inmiddels ex-werknemer - lang genoeg ziek blijft, maakt hij mogelijk daarna aanspraak op een WGA-uitkering. De ZW-uitkering wordt bekostigd uit de Ufo-premie. Dit is een vaste premie waardoor de werkgever financieel niet voelt hoeveel van zijn tijdelijke werknemers in de ZW-uitkering instromen. Bovendien komt de mogelijk daarna toegekende WGA-uitkering niet voor rekening van de werkgever, omdat deze wordt toegekend in aansluiting op een ZW-uitkering.  

Situatie na 1 januari 2014
Nieuw is dat zowel de ZW-uitkering die aan een tijdelijke werknemer die ziek uit dienst gaat, als de WGA-uitkering die daarop volgt voor rekening van de werkgever komt. De regering introduceert hiervoor per 1 januari 2014 twee nieuwe premies:  
  • De gedifferentieerde Ziektewetpremie. Met deze premie betaalt de werkgever voortaan de ZW-uitkering (met een ingangsdatum op of na 1 januari 2012!) van een tijdelijke werknemer die ziek uit dienst gaat.
  • De gedifferentieerde WGA-flex-premie: Met ‘WGA-flex’ worden de WGA-uitkeringen bedoeld die worden toegekend in aansluiting op een ZW-uitkering van een tijdelijke werknemer die ziek uit dienst gaat. Met deze premie betaalt u voortaan als werkgever de WGA-uitkering (met een ingangsdatum op of na 1 januari 2012!) van een werknemer die vanuit de ZW in de WGA is gestroomd.  

Dit betekent dat vo-scholen – in het kader van deze wet – al enige tijd ‘schade’ veroorzaken en daarvoor geen (preventieve) maatregelen meer kunnen nemen. De kosten van deze schade kan hoog oplopen (zolang de arbeidsongeschiktheid duurt).  

Voor grote werkgevers (meer dan 100 maal de gemiddelde premieplichtige loonsom) worden deze premies geheel gebaseerd op de veroorzaakte schadelast. Voor middelgrote werkgevers (10 tot en met 100 maal de gemiddelde premieplichtige loonsom) worden deze premies deels sectoraal en deels individueel bepaald. Voor kleine werkgevers (minder dan 10 maal de gemiddelde premieplichtige loonsom) worden deze premies volledig sectoraal bepaald.                

Hoe kan ik me voorbereiden?  
Zoals hierboven beschreven kunnen vo-scholen voor een deel van de schade (welke is ontstaan in 2012) geen maatregelen meer kunnen nemen.  

Voor de toekomst lijkt de beste voorbereiding het versterken van het beleid op drie punten die toch al aandacht verdienen: preventie, re-integratie en zorg voor goede arbeidsomstandigheden. U kunt zich ook voorbereiden door de tijdelijke werknemers die u in dienst heeft, te registeren, evenals hun eerste ziektedagen. Dat maakt het mogelijk dat u straks de beschikkingen kunt controleren. Een volgende stap is ook contact te blijven houden met tijdelijke werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan. Dat is mede van belang voor een eventuele herbeoordeling. U moet er ook rekening mee houden dat u bij meer beschikkingen van UWV betrokken zult worden als medebelanghebbende. Het gaat over Ziektewetbeschikkingen, maar ook over WGA-beschikkingen aangaande tijdelijke werknemers die vanuit de Ziektewet in de WGA instromen.  

Wellicht is het eigenrisicodragerschap Ziektewet een overweging waard. De mogelijkheid blijft namelijk bestaan om uit het publieke bestel te treden en eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet. U betaalt dan niet de nieuwe gedifferentieerde Ziektewetpremie, maar u betaalt de Ziektewetuitkeringen. Met ingang van 1 januari 2013 is géén garantieverklaring meer nodig om eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden. Werkgevers die kiezen voor het eigenrisicodragerschap ZW hoeven bovendien het inlooprisico niet zelf af te financieren.    

Het wordt u overigens lastig gemaakt om op dit moment een afgewogen keuze te maken. De wetgeving loopt namelijk achter de feiten aan: De parameters voor de nieuwe gedifferentieerde ZW-premie worden naar verwachting pas begin september 2013 bekend gemaakt. Alleen met deze parameters kunt u precies berekenen hoe hoog uw gedifferentieerde ZW-premie zal zijn, en vervolgens deze premie afzetten tegen de kosten van het eigenrisicodragerschap voor de ZW.  

Bijeenkomsten Modernisering Ziektewet
In mei en juni organiseert Loyalis voor abonnees van de Sociale Zekerheidswijzer 6 sectorspecifieke bijeenkomsten over de Modernisering van de Ziektewet. Niet-abonnees van de Sociale Zekerheidswijzer kunnen - tegen betaling - ook deelnemen.