Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Oudere sneller baan bij 'grijze' organisatie

Oudere sneller baan bij 'grijze' organisatie

De vergrijzing zorgt voor grotere kansen voor de oudere werknemer op de arbeidsmarkt. Op termijn zou dit ertoe kunnen leiden dat maar liefst 33 procent (bijna 10 duizend) 55-plussers extra per jaar een nieuwe baan zullen krijgen. Dat concludeert SEO uit economisch onderzoek naar aanleiding van het onderzoek ‘Wat maakt oudere werknemers aantrekkelijk?’  

Organisaties met een relatief groot aandeel oudere werknemers en oudere leidinggevenden, nemen vaker oudere sollicitanten aan. Het suggereert dat wennen aan en ervaring met oudere werknemers een rol spelen in de aannamebeslissing van werkgevers. Werkgevers zijn over het algemeen positief over inzet, de loyaliteit, klantgerichtheid en betrokkenheid van oudere werknemers.   

Leeftijdseffect in het algemeen
Het onderzoek bevestigt dat oudere sollicitanten gemiddeld genomen minder kans maken dan de jongere sollicitant, ook bij gelijke geschiktheid. Wel kunnen opleidingsniveau en relevante werkervaring het leeftijdseffect grotendeels compenseren. Omdat personeelsbestanden bij organisaties vergrijzen, kan verwacht worden dat oudere sollicitanten uiteindelijk steeds meer kans krijgen op de arbeidsmarkt.  

Overheidsbeleid
De overheid kan maatregelen nemen om de positie van de oudere werkloze te versterken. Het onderzoeksbureau bekeek verschillende interventies. Op de korte termijn gaan de voor ouderen succesvolle overheidsmaatregelen wel ten koste van de kansen van jonge sollicitanten. Op de lange termijn kunnen de hogere aannamekansen voor ouderen wel leiden tot extra banen, doordat het totale arbeidsaanbod stijgt.  

Bonus
Dat jongere werknemers nog vaak de voorkeur hebben komt vaak door zorgen over de productiviteit van ouderen. Ook looneisen zijn een belemmering. Door een mobiliteitsbonus voor oudere uitkeringsgerechtigden worden per jaar zo’n 13 procent (5 duizend) meer uitkeringsgerechtigden ouder dan 50 jaar aangenomen, schat SEO in. Ook verlenging van de proeftijd of een proefplaatsregeling zou het aannemen van de oudere sollicitant aantrekkelijk kunnen maken. Een verdubbeling van de proeftijd voor oudere werknemers leidt ertoe dat 20 procent (ruim 5 duizend) meer 55-plussers per jaar worden aangenomen. De proefplaatsingsregeling kan er voor zorgen dat per jaar 20 procent (ruim 3 duizend) meer uitkeringsgerechtigden van 55 jaar en ouder worden aangenomen.  

Ziekteverzuim
Ouderen hebben een hoger verzuimrisico en een grotere kans op arbeidsongeschiktheid. De overheid heeft beleidsopties om te voorkomen dat om deze redenen het aannemen van oudere werknemers als minder aantrekkelijk wordt gezien. De no-riskpolis WW en de mogelijkheid voor een kortere verplichte loondoorbetaling bij ziekte voor oudere werknemers, blijken de aannamekans van oudere sollicitanten niet te vergroten. Ook de premiedifferentiatie voor de Werkhervattingsregeling Gedeeltijke Arbeidsgeschikten (WGA) heeft geen invloed op de aannamekansen.
Lees het rapport 'Wat maakt oudere werknemers aantrekkelijk?' van SEO Economisch Onderzoek.
Bron: P&O Actueel