Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Overzicht van de maatregelen in 2014 op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Overzicht van de maatregelen in 2014 op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) stelt de volgende maatregelen voor. 
  • Het kabinet heeft € 600 miljoen beschikbaar gesteld voor de medefinanciering van plannen van werkgevers en werknemers die bijdragen aan behoud van werk. Daarnaast wordt speciale aandacht besteed aan de arbeidsmarktpositie van ouderen en jongeren.
  • Uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) wordt € 30 miljoen extra geïnvesteerd in de aanpak van jeugdwerkloosheid. Dit komt bovenop de€ 50 miljoen die voor dit doel al eerder was uitgetrokken.
  • Het kabinet trekt in 2014 € 80 miljoen extra uit voor de aanpak van armoede en schulden. In 2015 en de jaren daarna reserveert het kabinet hiervoor € 100 miljoen extra. Het belangrijkste doel is het tegengaan van armoede onder gezinnen met kinderen, zodat ook deze kinderen een goede start kunnen maken.
  • De bedragen in het kindgebonden budget worden bevroren. De bedragen van de kinderbijslag worden stapsgewijs verlaagd naar die van de jongste leeftijdscategorie. De eerste stap hiervoor wordt gezet per 1 juli 2014.
  • De tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten (AO-tegemoetkoming) op grond van de Wet Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten (WTCG) wordt verlaagd en gaat van € 342 netto per jaar naar € 247 netto per jaar.
  • In 2014 bereiden het Rijk, de gemeenten, sociale partners en andere organisaties de beoogde invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 voor. Deze wet biedt ondersteuning aan mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Uitgangspunt is dat iedereen de kans krijgt om volwaardig mee te doen in de samenleving, bij voorkeur via een reguliere baan.
  • In 2014 komen de eerste 5000 banen beschikbaar voor mensen met een arbeidsbeperking. Deze banen maken deel uit van de afspraken uit het sociaal akkoord om 125.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking beschikbaar te maken. Als er niet voldoende banen worden gerealiseerd dan voert het kabinet alsnog een extra wettelijke regeling in.
  • De AOW-leeftijd wordt stapsgewijs verhoogd naar 67 jaar om de AOW op langere termijn betaalbaar te houden. Het wetsvoorstel waarin deze leeftijdsverhoging is uitgewerkt wordt naar verwachting in het voorjaar van 2014 bij de Tweede Kamer ingediend.
  • De regels met betrekking tot samenwonen worden eenvoudiger. Ouderen die nog een eigen huis hebben waar ze ook de financiële lasten van dragen gelden per 2015 per definitie als niet-samenwonend. Hierdoor ontvangen zij de hogere AOW-uitkering voor alleenstaanden van 70%.
  • Het kabinet wil ervoor zorgen dat ons pensioenstelsel ook in de toekomst bestand is tegen financiële klappen. Hierbij moeten de belangen van zowel jong als oud goed zijn gewaarborgd. Staatssecretaris Klijnsma stuurt nog dit jaar de nieuwe pensioenregels in het zogenoemde Financieel Toetsingskader naar de Tweede Kamer.  

Meer informatie: Begroting SZW 2014: een toekomstbestendige arbeidsmarkt en betaalbare sociale zekerheid