Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Registratie werkgevers voor in- en uitlenen arbeidskrachten

Registratie werkgevers voor in- en uitlenen arbeidskrachten

Met ingang van 1 juli 2012 is de registratieplicht in werking getreden voor alle werkgevers die arbeidskrachten tegen vergoeding beschikbaar stellen aan anderen. Deze registratieplicht houdt in dat uitleners in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel een aantekening laten opnemen dat ze arbeidskrachten uitlenen. Deze melding is vrij van vormvereisten en kan per mail worden gedaan.

De overheid wil met de registratieplicht een beter zicht krijgen op de tewerkstelling van uitzendkrachten. Bovendien zou het fraude moeten tegengaan en moeten leiden tot een betere bescherming van de uitzendkracht. Op grond van de Cao VO is het werkgevers toegestaan uitzendkrachten in te lenen. De cao geeft limitatief aan in welke gevallen een uitzendkracht mag worden ingeleend. Tevens worden er nadere voorwaarden gesteld op het gebied van onder meer beloning, benoeming/aanstelling en bekwaamheid. Vanaf voornoemde datum komt daar dus de registratieplicht bij.

De nieuwe regeling heeft ook consequenties voor werkgevers die arbeidskrachten inhuren. Vanaf de inwerkingtreding van de wet mag de inlener op straffe van een boete alleen nog maar gebruik maken van de diensten van geregistreerde uitleners. Controle op registratie kan via de website van de Kamer van Koophandel (www.kvk.nl/waadi).

Bij niet-naleving van het voorgaande riskeert de overtreder een boete die kan oplopen tot € 12.000,- per werknemer. Dit geldt voor zowel de in- als voor de uitlener. In geval van herhaling kan de boete verdubbeld en zelfs verdrievoudigd worden.