Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Wijzigingen ontslagrecht

Wijzigingen ontslagrecht

In het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ van de VVD en de PvdA is een aantal ingrijpende wijzigingen in het ontslagrecht opgenomen. Doel van deze wijzigingen is om de werking van de arbeidsmarkt voor alle werknemers te verbeteren, waarbij de kansen van oudere werknemers op een nieuwe baan extra aandacht verdienen. Een van de belangrijkste wijzigingen is dat ontslagen voortaan via een verplichte adviesaanvraag aan het UWV dienen plaats te vinden. De parallelle route via de kantonrechter komt in de toekomst te vervallen.  

Op dit moment is het (bijzonder) onderwijs van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (BBA) uitgesloten, hetgeen ertoe leidt dat binnen het onderwijs geen preventieve ontslagtoets hoeft plaats te vinden. Het is vooralsnog niet duidelijk of de huidige praktijk in stand blijft. Bij de behandeling van het voorstel Wet normalisering rechtspositie van ambtenaren is een amendement ingediend, waarin wordt voorgesteld om onderwijs wel onder het BBA te laten vallen. Als het voorstel wordt aangenomen, dan kan ook de sector onderwijs te maken krijgen met een preventieve ontslagtoets.  

Het voorstel van de regering om het ontslagrecht te wijzigen, omvat verder onder andere de volgende punten: 
  • Bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen zullen werkgevers een transitiebudget moeten betalen, tenzij het ontslag is ingegeven door de slechte financiële situatie van de werkgever en deze failliet zal gaan als hij aan deze verplichting dient te voldoen.
  • De preventieve UWV-toets kan vervallen als in de CAO is voorzien in een qua inhoud en snelheid vergelijkbare procedure. 
  • Een werkgever kan zich wel tot de rechter wenden als hij iemand wil ontslaan in strijd met het opzegverbod, of een tijdelijk contract wil ontbinden terwijl de arbeidsovereenkomst die mogelijkheid niet biedt. 
  • Een werknemer kan zijn ontslag voorleggen aan de rechter. Deze heeft dezelfde toetsingscriteria als het UWV en zal het UWV-advies ook zwaar moeten laten meewegen in zijn beoordeling. 
  • De rechter kan een vergoeding van maximaal een half maandsalaris per dienstjaar toekennen, met een grens van € 75.000,--. Er is geen mogelijkheid tot hoger beroep.
  • De duur van de WW-uitkering wordt maximaal 24 maanden: 12 maanden gerelateerd aan het laatstverdiende loon en 12 maanden gerelateerd aan het wettelijk minimumloon.