VOION Haganum 1976 2Header8

Veilig en vitaal werken

Werkvermogen

Werkvermogen is de mate waarin iemand in staat is om zijn werk naar tevredenheid uit te voeren. Het is de balans tussen enerzijds de mentale en fysieke capaciteiten van een werknemer en anderzijds de eisen die het werk aan deze werknemer stelt.

Inzicht in werkvermogen basis voor duurzame inzetbaarheid
Is het werkvermogen van een werknemer hoog, dan zijn er in de regel geen belemmeringen om zowel op het werk als in de privé situatie goed te functioneren. Is het werkvermogen echter laag, dan is er een verhoogd risico dat een werknemer problemen heeft om te voldoen aan de fysieke en/of mentale eisen van zijn werk. Het is een indicatie voor het risico op productiviteitsverlies, uitval wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid in de toekomst.

Werkvermogen meten
Voion kan het werkvermogen van uw werknemers in kaart brengen met het project ‘werken aan werkvermogen’. Op basis van dit onderzoek kunnen uw werknemers, samen met u, tijdig maatregelen nemen om mogelijke problemen van mentale of fysieke aard te voorkomen. En daarmee het werkvermogen en werkplezier in uw organisatie optimaliseren.