DSC 6531

Veilig en vitaal werken

Publicaties en aanbevelingen

Publicaties en aanbevelingen

Publicaties:
 • Handreiking preventie en omgaan met schoolaanslagen
  Deze handreiking is, in opdracht van het ministerie van OCW, in 2010 ontwikkeld door Regioplan Beleidsonderzoek en Windesheim Hogeschool. Het doel van deze handreiking is in de eerste plaats om schoolbesturen, directies, leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel te informeren over het verschijnsel 'schoolaanslag'. Deze handreiking inventariseert de beschikbare kennis over oorzaken, daders en gevolgen van een schoolaanslag en besteedt aandacht aan de mogelijkheden om het risico op een schoolaanslag te verkleinen door potentiële daders vroegtijdig in beeld te krijgen. Verder zijn er nog vele tips te vinden over maatregelen die een school kan treffen om de gevolgen van een schoolaanslag te minimaliseren. Bedenk daarbij dat het heel belangrijk is de schoolwerknemers voor te lichten over de maatregelen die zijn getroffen om de gevolgen van schoolaanslagen te minimaliseren en te vertellen welk gedrag van het personeel wordt verwacht tijdens een acute crisissituatie.

 • Stappenplan ‘Leren van incidenten. In vijf stappen beter voorbereid’
  Het stappenplan ‘Leren van incidenten. In vijf stappen beter voorbereid’ van het Instituut voor veiligheids- en crisismanagement (COT) biedt houvast bij de preventie, de effectieve aanpak en de nazorg van incidenten. In het stappenplan wordt een incident gedefinieerd als een gebeurtenis gericht tegen personen waarbij sprake is van (onder meer) direct verbaal of fysiek geweld, bedreiging, grove pesterijen, afpersing, seksuele intimidatie of misbruik. Het stappenplan is dus breder inzetbaar dan alleen voor (dreiging van) schoolaanslagen. Elk hoofdstuk bevat tips voor de uitvoering en enkele praktijkvoorbeelden in de vorm van fictieve casussen. Afgesloten wordt met een checklist van wenselijke randvoorwaarden en aanvullende maatregelen.

 • Scenariokaart School Shooting
  De ‘Scenariokaart School Shooting’ (COT, 2013) geeft crisisteams van onderwijsinstellingen een hulpmiddel om adequaat te reageren bij acute incidenten. Belangrijke patronen, maatregelen en aandachtspunten zijn in beeld gebracht.

 • Als een ramp de school treft
  Deze publicatie geeft informatie over schokkende gebeurtenissen (zoals zelfdoding, gezinsmoord, geweld op school enz.) en de wijze waarop de school kan reageren. Ze biedt een handreiking bij het samenstellen van een draaiboek. De inhoud van de publicatie is gebaseerd op vakliteratuur over traumatische gebeurtenissen en op de ervaringen van Nederlandse schoolleiders, leraren en hulpverleners die op school het hoofd moesten bieden aan dergelijke gebeurtenissen en daarnaast op ervaringen van scholen in het buitenland. In januari 2020 is een vijfde, geheel herziene druk uitgekomen.

 • Onderzoeksrapport: Triggerfactoren in het radicaliseringsproces
  In dit rapport, van de Universiteit van Amsterdam i.s.m. het Expertise-unit Sociale Stabiliteit uit 2015, wordt de rol van triggerfactoren bestudeerd in het radicaliseringsproces. Dit zijn gebeurtenissen die aanwijsbaar een (verdere) (de-)radicalisering in gang zetten.

Nuttige organisaties met specifieke kennis: