DSC 6531

Veilig en vitaal werken

Uit de praktijk

Op 26 maart (Eindhoven), 27 maart (Utrecht) en 1 april (Assen) 2014 vonden drie themabijeenkomsten plaats met als thema ‘Handreiking preventie schoolaanslagen’. In totaal waren 31 preventiemedewerkers, arbo- en veiligheidscoördinatoren aanwezig bij de themabijeenkomsten. Namens Regioplan presenteerde Joost van den Tillaart, onderzoeker en mede auteur van de Handreiking, de achtergronden en handelingsperspectieven van schoolaanslagen (download hier de presentatie). In Utrecht was Michael Hoppe, senior beleidsmedewerker van het ministerie van OCW, aanwezig. Michael gaf vanuit zijn deskundigheid aanvullingen op dit thema. Naast de presentatie was er volop gelegenheid om ervaringen te delen. Bijvoorbeeld over geweldsituaties op scholen, de wijze waarop er is gereageerd op die situaties en de mate waarin scholen al uitwerking hebben gegeven aan hun veiligheids- en zorgbeleid.

Bijeenkomsten
Tijdens de bijeenkomsten werd aan de hand van voorbeelden van schoolaanslagen een heldere uiteenzetting gegeven. De voorbeelden kwamen voor een groot deel uit het buitenland maar ook dreigingen op Nederlandse scholen kwamen aan bod.

Er is dieper ingegaan op:
• Waarom wil iemand een schoolaanslag plegen?
• Wat zijn de specifieke kenmerken van mogelijke daders?
• De fasen in de ontwikkeling van geweld.

In Eindhoven wisselde de groep ervaringen uit over hoe om te gaan met dreigingen. Dit deed men aan de hand van een melding dat er een verwarde gewapende man onderweg is naar de school, wat achteraf niet het geval bleek te zijn. Verder is gesproken over privacy en informatie-uitwisseling in het Zorg en Advies Team. De ervaringen van een aantal deelnemers leerde dat de privacywetgeving politie en jeugdgezondheidszorg belemmert om relevante informatie met de school te delen.

Ook in Utrecht werden er volop ervaringen en tips met elkaar gedeeld. Een van de aanwezige scholen heeft geëxperimenteerd met een *lock-down procedure en vertelde over hun ervaringen met betrekking tot alarmering (spreek een code af waarmee via een intercomsysteem de oproep tot lock-down en de opheffing daarvan kan worden gegeven) en de communicatie over de oefening richting ouders en leerlingen. Daarnaast is gesproken over het opvangen van signalen van leerlingen die zich zorgen maken om anderen; bijvoorbeeld via een anoniem meldpunt en het opleiden van leerlingen tot mediator.

In Assen werden concrete voorbeelden genoemd over het aanvullen van een crisisplan en het ambassadeurschap dat preventiemedewerkers en arbocoördinatoren mogelijk moeten vervullen om dit thema een plek te geven in het veiligheids- en zorgbeleid. Een van de aspecten die daarbij speelt is de wijze waarop de schoolleiding zelf met dit onderwerp aan de slag wil. Tot slot werd de tip uitgewisseld om ‘Google Alerts’ in te stellen om te zien waar en in welke context de naam van je school op internet wordt genoemd.

*lock-down procedure: Totale staat van paraatheid (verhoogde waakzaamheid)
 1. Blijf in lokaal of ruimte waar u zich bevindt
 2. Sluit deuren en wacht op nadere informatie.
 3. Nadere informatie kan zijn:
  -Sluit deuren af, blijf in lokaal of ruimte.
  -Ga vanuit verkeersruimten naar een lokaal of ruimte.
  -Voorkom paniek.
  -Verlaat lokaal of ruimte na duidelijke instructie.
  -Handel conform de instructie i.v.m. veiligheid.
  -Ga naar aula of verzamelplaats volgens instructie.
  -Vermijd de ruimte(n) die specifiek zijn genoemd.