DSC 6531

Veilig en vitaal werken

Hoe pak je het aan?

Medewerkers weten dat de kans op incidenten tussen leerlingen, bijvoorbeeld bij een schoolfeest, groter is dan op een normale schooldag. Grensoverschrijdend gedrag is dus tot op bepaalde hoogte voorspelbaar en daarmee gedeeltelijk te voorkomen. Maar niet altijd; ook dagelijkse situaties kunnen soms snel escaleren in onverwacht agressief gedrag waartegen lastig adequate maatregelen genomen kunnen worden. Dit geldt ook voor zaken die niet meteen zichtbaar zijn zoals sociale uitsluiting en digitaal pesten.

Voorkomen
U kunt beter inspelen op ongewenst gedrag binnen uw school met een stevig preventief beleid. Dat begint met weten. Om een goed risicoprofiel te kunnen opstellen, moet u scherp in beeld hebben welke situaties en omstandigheden eerder geleid hebben tot incidenten. Registratie van incidenten is voor het opstellen van een goed risicoprofiel dus belangrijk! Let daarbij niet alleen op het type ongewenst gedrag, maar ook of incidenten vooral op specifieke plekken in of rondom het schoolgebouw gebeuren. Daarnaast kunt u als school een verdiepend onderzoek uitvoeren onder werknemers en leerlingen om een beter beeld te krijgen van de veiligheidsbeleving op school. De werkgever is verplicht om een schoolveiligheidsplan op te stellen. Hierin staan niet alleen de preventieve maatregelen, maar ook de procedures rond incidenten en de registratie daarvan.

Maatregelen
Heeft u het schoolveiligheidsplan opgesteld? Dan kunt u op basis hiervan maatregelen treffen om ongewenst gedrag te voorkomen. Zijn er specifieke aanleidingen die een bepaalde vorm van agressie oproepen? Die vragen dan om bijzondere maatregelen. Daarnaast zijn er algemene maatregelen, bijvoorbeeld: 

  • duidelijke huisregels, gedragscodes en instructies voor werknemers
  • aandacht voor veiligheidsbeleving van werknemers
  • voorlichting en training
  • aanstellen van een vertrouwenspersoon

Beheersen
De vraag is hoe je moet reageren op grensoverschrijdend gedrag. Het gaat dan om bv. agressiehantering en de-escalerend gedrag. Beheersmaatregelen zijn bijvoorbeeld de juiste hulp kunnen inschakelen of alarmeren. Deze maatregelen legt u als protocol in het schoolveiligheidsbeleid vast.

Opvang en nazorg
Gaat het toch mis, dan moet de opvang direct na een incident goed geregeld zijn. Duidelijk moet zijn wat van wie verwacht mag worden. Dit geldt ook voor de nazorg. Vaak gaat het om een nazorgtraject waarbij externen betrokken zijn. Denk aan specialistische traumahulp. Het bewaken van het nazorgtraject is in principe de verantwoordelijkheid van de rector of de direct leidinggevende.

Beleid
Wilt u het eigen beleid voor de aanpak van agressie en geweld verder vormgeven? Maak dan gebruik van het handboek Agressie en Geweld. Het handboek bevat handvatten voor het voorkomen, beperken en afhandelen van agressie en geweld. 
In het stappenplan Systematische aanpak van werkdruk en ongewenst gedrag worden diverse instrumenten en diensten gepresenteerd in een cyclische aanpak. Met deze aanpak krijgt u factoren die de gezondheid en veiligheid van medewerkers beïnvloeden in beeld en worden de effecten van uw maatregelen zichtbaar.