Arbo Vo 192

Veilig en vitaal werken

Wat staat in de Arbocatalogus-VO?

In de Arbocatalogus-VO staan in de norm ‘Verplichtingen Arbowet’ de minimale eisen die aan de schoolleiding worden gesteld om veilige en gezonde arbeidsomstandigheden voor werknemers en leerlingen te realiseren en te verankeren in de organisatie. Een van de onderdelen daarvan is het uitvoeren van een RI&E; specifiek worden onder andere genoemd:

  • De risico’s voor de werknemers bij de arbeid zijn schriftelijk vastgesteld in een risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E).
  • In deze RI&E moet aandacht geschonken worden aan de vraag hoe werknemers toegang hebben tot interne en/of externe arbodeskundigen.
  • De RI&E bevat een plan van aanpak.
  • De RI&E wordt herhaald als daartoe aanleiding is.
  • De RI&E (inclusief Plan van Aanpak) is getoetst door een gecertificeerde arbodeskundige (bijv. van de Arbodienst).
  • Het plan van aanpak geeft aan welke maatregelen getroffen zullen worden om de arbeidsomstandigheden te verbeteren en de termijn waarop deze maatregelen worden getroffen.
Kortom, alle technische, organisatorische en gedragsmatige maatregelen die getroffen moeten worden, vindt u in de Arbocatalogus-VO. De Arboscan-VO – de digitale branche RI&E voor het vo - bevat checklists om te controleren of deze technische, organisatorische en (het toezien op en corrigeren van) gedragsmatige aspecten van veiligheid in orde zijn.