Arbo Vo 130

FAQ

Op deze pagina vindt u de antwoorden op vragen over de overeenkomsten die een bestuur met Voion dient af te sluiten in het kader van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) om gebruik te kunnen maken van de verschillende instrumenten van Voion. Staat uw vraag er niet bij? Stel uw vraag dan via de mail: info@voion.nl of bel onze servicedesk tijdens kantooruren op 045-579 6024. Wij helpen u graag.

Wat is het precieze doel van een verwerkersovereenkomst?

Als de school (het bevoegd gezag) aan een andere partij opdracht geeft om werkzaamheden uit te voeren waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, is de school ‘verwerkingsverantwoordelijke’ en de andere partij (bijvoorbeeld Voion), ‘verwerker’. In die gevallen is de school verplicht een  verwerkersovereenkomst tussen beide partijen op te stellen.  

Hierin wordt vastgelegd hoe de verwerker met uw persoonsgegevens moet omgaan. Met behulp van de Modelovereenkomst uit het Privacyconvenant, waar Voion als deelnemer is ingeschreven, helpt Voion de school aan deze verplichting te voldoen.

 

 

Waarom moet ik twee overeenkomsten tekenen?

U tekent de verwerkersovereenkomst om vast te leggen hoe Voion met uw gegevens moet omgaan. De licentieovereenkomst legt vast hoe u met het instrument moet omgaan dat u ter beschikking wordt gesteld.

Zijn er voor ons als school(bestuur) kosten gemoeid met deze overeenkomsten?

Nee, Voion verleent in opdracht van de sociale partners (de VO-raad en de onderwijsvakbonden) diensten aan scholen in het voortgezet onderwijs. Die diensten zijn al betaald uit de jaarlijkse bijdrage. Aan het gebruik van de instrumenten zijn verder geen kosten verbonden.

Wat gebeurt er als ik (een van) beide overeenkomsten niet teken?

Als verwerkingsverantwoordelijke bent u gehouden de verwerking van uw gegevens goed te regelen. Wanneer u één van beide overeenkomsten niet tekent, kunnen wij u niet langer gebruik laten maken van de instrumenten.  

Wat is het precieze doel van een licentieovereenkomst?

De licentieovereenkomst bepaalt aan welke voorwaarden het gebruik van een instrument is gebonden. Het instrument is namelijk het intellectuele eigendom van de softwareleverancier die het aan u, via Voion, verstrekt. Deze softwareleverancier wil zijn rechten veiligstellen en misbruik van zijn software voorkomen.

Waarom moet het bestuur tekenen en kunnen wij als school niet zelf tekenen?

Het bestuur is, als werkgever, aansprakelijk voor alle aangesloten scholen. In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de werkgever namelijk de verantwoordelijke partij. In het onderwijs is het bestuur, ook in het geval van meerdere scholen, de werkgever. Daarom laten we het ‘bevoegd gezag’ (d.w.z. het bestuur) tekenen.

Wat is het verband tussen een verwerkersovereenkomst en een subverwerkersovereenkomst?

De verwerkersovereenkomst en de subverwerkersovereenkomst hebben allebei als doel om vast te leggen hoe er met uw gegevens wordt omgegaan. In de verwerkersovereenkomst zijn de verantwoordelijkheden tussen uw school en Voion geregeld. Voion maakt gebruik van externe softwareleveranciers voor de hosting van programma’s en het beschikbaar stellen van software. Omdat deze softwareleveranciers uw gegevens ook kunnen inzien, gelden de regels waaraan Voion zich moet houden, ook voor deze leveranciers. Dat wordt geregeld in de subverwerkersovereenkomst.

Ik heb vragen over de AVG, de overeenkomsten of de instrumenten en vind mijn vraag niet terug in de FAQ. Wat kan ik doen?

U kunt uw vraag stellen via de mail: info@voion.nl of u kunt onze Servicedesk bellen tijdens kantooruren op 045-579 6024. Wij helpen u graag.