Detail Sfeer

Nieuws

Kamerbrief bij Actieplan Duurzaam werken in het onderwijs

donderdag 22 april 2021 | Onderwijsarbeidsmarkt

Minister Slob stuurt de notitie 'Actieplan Duurzaam werken in het onderwijs' naar de Tweede Kamer. Dit actieplan wordt gezien als een vervolg op de kamerbrief over de aanbevelingen aanpak lerarentekort van Merel van Vroonhoven. De komende maanden wordt door sectororganisaties, de vakorganisaties en het ministerie van OCW gewerkt aan de concretisering van het vervolgtraject. In de Kamerbrief geven de ministers aan dat het aan het nieuwe kabinet is om een besluit te nemen over de concrete uitwerking en de gevraagde investeringen.

Werken in het onderwijs moet aantrekkelijk zijn: het onderwijs moet de beste mensen aantrekken én behouden. Dat kan alleen door te kiezen voor een structurele en duurzame aanpak die zorgt voor voldoende en goed opgeleid personeel binnen een goed functionerende onderwijsarbeidsmarkt en een stevige kennisinfrastructuur. Het actieplan geeft daar verdere invulling aan.

Inhoud actieplan
Het actieplan kent een aantal belangrijke pijlers die het onderwijs duurzaam een kwalitatieve en kwantitatieve impuls geven en zo bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het werken in het onderwijs.

  • Het leraarschap is een maatschappelijk relevant beroep, met wendbare perspectieven en ontwikkelings-, loopbaan- en carrièremogelijkheden. Voor de lerarenopleidingen betekent dit dat zij met behoud van kwaliteit meer maatwerk bieden voor alle instromers. Hiervoor is landelijk een helder en minder versnipperd aanbod nodig.
  • De sectorraden willen dat de structuur van Samen Opleiden en Professionaliseren de norm wordt, waardoor een landelijk dekkend netwerk ontstaat van samenwerkingsverbanden tussen opleidingen en scholen, waarbinnen iedereen die het onderwijs in wil of zich verder wil ontwikkelen, begeleid en opgeleid wordt en waarbinnen gezamenlijk arbeidsmarktbeleid gevoerd wordt.
  • Iedere nieuwe leraar heeft in de eerste jaren van zijn onderwijscarrière recht op goede begeleiding en een doorlopende leerlijn. Leraren, schoolleiders en onderwijsondersteuners worden aangetrokken en blijven behouden voor het beroep door hen een aantrekkelijk ontwikkelingsperspectief aan te bieden. Scholen bieden hiertoe voldoende ruimte voor professionalisering aan al het personeel en zetten zich in voor vergroting van de loopbaanmogelijkheden.
  • In de educatieve regio's wordt, als onderdeel van de kennisinfrastructuur, intensief samengewerkt ten dienste van opleiden, professionaliseren en onderzoeken en innoveren. Het mes snijdt aan twee kanten: het draagt bij aan de aantrekkelijkheid van de beroepen in de scholen en het verhoogt de kwaliteit van het onderwijs doordat er door lerarenopleidingen, scholen, leraren en schoolleiders gezamenlijk gewerkt kan worden aan kennisgedreven verbetering.

Minister Slob stuurt de notitie 'Actieplan Duurzaam werken in het onderwijs' naar de Tweede Kamer en geeft een toelichting op het actieplan.