Nieuws

Lerarentekorten nog steeds urgent

donderdag 17 januari 2019 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

De situatie voor de tekortvakken lijkt de komende jaren problematischer te worden in het voortgezet onderwijs. Terwijl de situatie voor de andere vakken wellicht iets beter wordt. Dat schrijven de onderwijsministers Arie Slob (ChristenUnie) en Ingrid van Engelshoven (D66) in een brief over de nieuwste cijfers over de onderwijsarbeidsmarkt aan de Tweede Kamer.

In de brief is gebruikgemaakt van verschillende data, zoals de aantallen vacatures, de instroom en de personeelsaantallen per onderwijssector.

Op basis van de arbeidsmarktramingen voorzien de ministers een tekort van 1.075 fte aan leraren voor het schooljaar 2023/2024. De verwachte tekorten zullen in de Randstad iets ernstiger zijn dan in de rest van Nederland. De verwachting is dat de problemen zich vooral zullen voordoen bij de tekortvakken zoals wiskunde, natuurkunde, Duits, Frans, scheikunde en klassieke talen. Ook voor de technische beroepsgerichte vakken in het vmbo zijn de vooruitzichten ongunstig. Voor de overige beroepsgerichte vakken lijken zich geen problemen voor te doen.

Krapte op de arbeidsmarkt
Diverse cijfers laten zien dat de krapte op de arbeidsmarkt verder is toegenomen. Er komen steeds meer moeilijk vervulbare lerarenvacatures. En het afgelopen schooljaar reageerden bij 41% van de vacatures minder dan vijf kandidaten. Het jaar daarvoor was dat nog 26%.

Positieve ontwikkelingen
Er zijn ook positieve ontwikkelingen te melden. Het percentage onbevoegd gegeven lessen, dat in 2014 nog 5,6% bedroeg, was in 2017 4,3%. Een daling van maar liefst 23%. Verder is de uitgangspositie van starters in het voortgezet onderwijs verbeterd. Het aandeel afgestudeerden aan de lerarenopleidingen dat na een half jaar een baan heeft in het onderwijs is gestaag gestegen naar 83% voor de lichting die in 2017 is afgestudeerd. Voor de afgestudeerden van 2013 was dat nog 70%. De uitval van startende leraren is in het vo in de eerste vijf jaar van hun loopbaan in het onderwijs afgenomen. Ook hebben startende leraren na een jaar iets vaker een fulltime baan.

Maatregelen
Tot slot geven de ministers in hun brief aan dat ze zich zorgen maken of er in de nabije toekomst voldoende leraren beschikbaar zijn om kwalitatief goed onderwijs te blijven verzorgen. "Beleid om hierop in te spelen is al eerder in gang gezet en is door dit kabinet verder uitgebreid", aldus de ministers. Over de effecten van het plan van aanpak lerarentekort dat in 2017 is opgesteld en de intensivering die afgelopen zomer samen met sector en vakorganisaties is ingezet, is het nog te vroeg om uitspraken te doen. 

Op onze website vindt u meer informatie over o.a. de volgende maatregelen:

Kamerbrief met bijlagen: