Nieuws

Meer leraren voor de klas door regionale aanpak lerarentekort

dinsdag 28 augustus 2018 | Onderwijsarbeidsmarkt

Het terugdringen van het lerarentekort vraagt niet alleen om landelijke actie, maar ook om meer maatwerk per regio. De huidige maatregelen hebben effect, maar er is meer nodig. Dat schrijven onderwijsministers Slob en Van Engelshoven in een brief d.d. 24 augustus 2018 aan de Tweede Kamer.  

Goed onderwijs begint met voldoende leraren. Die uitdaging is extra fors vanwege de hoogconjunctuur. "Naast het onderwijs kampen ook de zorg, de politie en de bouw met grote tekorten. Het knelt op veel plekken", stelt minister Slob. Werkgevers, vakbonden, lerarenopleidingen, gemeenten, transfercentra en vele anderen zijn allemaal nodig om te zorgen voor voldoende leraren voor de klas. "Alleen als we de schouders er samen onder zetten kunnen we werkgevers in staat stellen om voldoende leraren aan te stellen."

Regionale aanpak
Omdat het lerarentekort per regio verschilt, is een regionale aanpak nodig. Volgens de ministers moet de door de Onderwijsraad geadviseerde taskforce dan ook regionaal worden ingezet voor het primair en voortgezet onderwijs en het mbo. Hiervoor worden regionale aanjagers aangesteld, die scholen gaan stimuleren om meer samen te werken en elkaar niet uit de markt te concurreren, die afspraken tussen lerarenopleidingen en scholen stimuleren en helpen goede voorbeelden uit te wisselen, zodat niet iedereen zelf het wiel hoeft uit te vinden. Op landelijk niveau wordt een stuurgroep ingericht om resultaten en goede voorbeelden te delen tussen regio’s en om knelpunten op te lossen.

Intensivering van de aanpak van het lerarentekort
"Met alle betrokken partijen blijven we werken aan de zes actielijnen zoals opgesteld in het plan van aanpak lerarentekort: 1) verhogen van de in-, door- en uitstroom van de lerarenopleidingen, 2) stimuleren van zijinstromers, 3) behouden van leraren, 4) activeren van de stille reserve, 5) verbeteren van het belonings- en carrièreperspectief en 6) stimuleren van innovatie.
Maar er is meer nodig." OCW kiest daarom voor drie focuspunten in de aanpak van het lerarentekort: 
  1. een regionale aanpak in sterke netwerken;
  2. versterking van het strategische personeelsbeleid door werkgevers;
  3. verlaging van het ziekteverzuim en verhoging van de deeltijdfactor (po).

In hun brief lichten de ministers hun aanpak toe en reageren zij op een advies van de Onderwijsraad en op een aantal moties en toezeggingen.