Nieuws

Nieuw kennisdocument over de banenafspraak

dinsdag 16 juni 2020 | Onderwijsarbeidsmarkt

Het ministerie van SZW heeft een nieuw Kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten gepubliceerd. Hierin is de stand van zaken van de wetgeving per 1 januari 2020 verwerkt.

In het Kennisdocument staan de hoofdlijnen van de banenafspraak en de quotumregeling en  antwoorden op veel gestelde vragen. De belangrijkste aanpassingen ten opzichte van de vorige versie (voorjaar 2018) zijn:

  • De verlenging van de registratieduur in het doelgroepregister tot de AOW-gerechtigde leeftijd (pagina’s 13 en 16).
  • De mogelijkheid om zich uit het doelgroepregister te laten uitschrijven. Daaraan zijn voorwaarden verbonden. UWV beoordeelt of aan de voorwaarden voldaan wordt (pagina’s 13 en 16).
  • De opschorting van de quotumheffing tot 2022. Deze opschorting hangt samen met de beoogde vereenvoudiging van de Wet banenafspraak. (pagina’s 5, 17, 26 en 29)

Wet Banenafspraak en quotumregeling
In het sociaal akkoord van 11 april 2013 hebben het kabinet en sociale partners afgesproken dat ze banen gaan creëren bij reguliere werkgevers voor mensen met een arbeidsbeperking. In totaal gaat het om 125.000 extra banen (ten opzichte van de peildatum 1 januari 2013).

De Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten regelt een aantal belangrijke zaken die werkgevers nodig hebben om de mensen uit de doelgroep op de banen te plaatsen en om te monitoren of de werkgevers de extra banen in een jaar hebben gerealiseerd. Het tweede deel van de afspraak uit het sociaal akkoord is de quotumregeling. De quotumregeling kan ingaan als het aantal banen van de banenafspraak niet wordt gehaald. De wet regelt ook een aantal zaken voor de situatie wanneer deze quotumregeling geactiveerd is.

Naar het kennisdocument >>

Besturen die ondersteuning nodig hebben bij het realiseren van de banenafspraak kunnen terecht bij het project Baanbrekers van de VO-raad en de PO-Raad.