Nieuws

Nieuwe CAO VO 2020

dinsdag 16 juni 2020 | Onderwijsarbeidsmarkt

Op 9 april 2020 ondertekenden de VO-raad en de onderwijsbonden een nieuw onderhandelaarsakkoord over een nieuwe cao voor werknemers in het voortgezet onderwijs. De tekst van de CAO VO wordt nog verder uitgewerkt. De verwachting is dat de volledige cao-tekst op korte termijn gepubliceerd wordt. In dit bericht vindt u in het kort de belangrijkste afspraken.

Afspraken CAO VO 2020

Loon

  • De salarissen en salarisschalen zijn per 1 maart 2020 met terugwerkende kracht verhoogd met 2,75%;
  • In juni 2020 wordt een eenmalige uitkering toegekend van € 750 naar rato van de betrekkingsomvang;
  • De eindejaarsuitkering wordt verhoogd met 0,6% naar 8%.

Looptijd
De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 januari 2020 tot 1 januari 2021.

Professionalisering
Werknemers hebben het recht het persoonlijk scholingsbudget voor deskundigheidsbevordering voor 2 jaar te sparen, indien er een plan aan ten grondslag ligt.
Werknemers tot en met een MBO 2 niveau opleiding hebben recht op een EVC-traject. De kosten hiervoor die het persoonlijk basisrecht overschrijden, komen voor rekening van de werkgever.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
Op 1 januari 2020 zijn de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) en de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking getreden. De WNRA heeft tot gevolg dat de eenzijdige aanstelling in het openbaar onderwijs gewijzigd is naar een tweezijdige arbeidsovereenkomst. Door de ingang van de WNRA is de WAB in het openbaar onderwijs ook van toepassing. Juridisch gezien wordt de rechtspositie van de werknemers in het openbaar onderwijs gelijk aan die in het bijzonder onderwijs. Alle informatie over de veranderingen in het voortgezet onderwijs vanaf 1 januari 2020 staat op de website van de VO-raad.

Tijdelijke contracten/ ketenregeling
De huidige regeling voor het bijzonder onderwijs wordt ook van toepassing ten aanzien van de ketenregeling voor het openbaar onderwijs. Voor het openbaar onderwijs heeft dat tot gevolg dat de maximale termijn voor het sluiten van tijdelijke contracten in beginsel van drie naar twee jaar gaat per 1 augustus 2021.
Mede gezien de krimpsituatie kan de ketenregeling (vanaf 1 augustus 2021) op twee punten gewijzigd worden:

  • Als een werkgever op grond van het meerjarenformatiebeleid formatieve problemen voorziet (meestal als gevolg van krimp) kan deze - met instemming van de (P)MR - een maximale termijn van drie jaar hanteren.
  • De maximale termijn voor het aangaan van projectovereenkomsten wordt vier jaar.

Gelijke behandeling formele en materiële werktijdfactor
Bij de rechten en plichten die werkgever en werknemer op basis van de cao ten opzichte van elkaar hebben, wordt uitgegaan van het zogenaamde ‘naar rato principe’. Dit betekent dat de verschillende arbeidsvoorwaardelijke faciliteiten naar rato van de betrekkingsomvang (formele wtf) worden toegekend. De cao kent echter ook veel mogelijkheden tot langdurig verlof waarbij de betrekkingsomvang niet wijzigt, maar feitelijk – dus materieel gezien - wel sprake is van een verlaging van de wtf. Dit is bijvoorbeeld aan de orde bij werknemers die seniorenverlof genieten.

Bekijk de tekst van het onderhandelaarsakkoord op de website van de VO-raad >>