Nieuws

Rollen van de leraar in het voortgezet onderwijs onderzocht

woensdag 22 augustus 2018 | Onderwijsarbeidsmarkt | Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

Een aantrekkelijk loopbaanperspectief voor leraren kan helpen om zittend personeel voor de sector te behouden en nieuw personeel voor het leraarschap te interesseren. In opdracht van de sectortafel voortgezet onderwijs heeft Voion daarom laten onderzoeken welke rollen leraren vervullen en welke bijdrage die rollen leveren aan hun loopbaanontwikkeling. Daarnaast is gekeken naar de loopbaanpaden van leraren in een aantal andere landen en van medewerkers in andere arbeidsmarktsectoren in Nederland. Het onderzoek kan ideeën opleveren voor het aantrekkelijker inrichten van lerarenloopbanen in het voortgezet onderwijs.

Andere rollen waardevol voor professionele ontwikkeling
Leraren vervullen naast hun lesgevende taak meestal een of meer andere rollen. Naast het mentoraat gaat het bijvoorbeeld om rollen in het kader van onderwijsontwikkeling, beleid en organisatie en/of het ondersteunen van collega’s. Rollen worden niet alleen vervuld binnen de school maar regelmatig ook buiten de school, het bestuur of de sector onderwijs. Verreweg de meesten ervaren die andere rollen als waardevol voor hun persoonlijke en professionele ontwikkeling en vinden dat het uitvoeren van die rollen hun beroep aantrekkelijker maakt. Er is echter nog weinig sprake van een relatie met loopbaanontwikkeling.

Tien schoolportretten
Om inspiratie te bieden voor vo-scholen, hun leraren en schoolleiders zijn tien casestudies uitgevoerd, die hebben geresulteerd in tien schoolportretten. Deze portretten bieden inzicht in vormen van leraarschap, de wijze waarop rollen tot stand komen, hoe ze ontstaan of worden toebedeeld, wat nodig is aan ondersteuning, facilitering en waardering. De onderzoekers gaan eveneens in op de vraag of rollen naast het docentschap bijdragen aan een aantrekkelijk loopbaanperspectief en wat daarin bevorderend en belemmerend werkt.

Loopbanen bij de buren
De vergelijking met enkele buurlanden en sectoren levert enkele gedachten op die wellicht kunnen bijdragen aan het ontwerpen van aantrekkelijker loopbaanpaden voor leraren. Zo zijn er Europese landen waar het opbouwen van credits via deelname aan professionaliseringsactiviteiten bijdraagt aan het bereiken van een volgende loopbaanstap, en een hogere salarisschaal. Ook een mentorprogramma voor beginnende leraren, inclusief een formele(re) vorm van afsluiting daarvan, is een gedachte die zou kunnen worden meegenomen in het ontwikkelen van loopbaanpaden voor leraren.

Over het onderzoek
Het onderzoek ‘Loopbanen van leraren in het voortgezet onderwijs’ is uitgevoerd door Kohnstamm Instituut in nauwe samenwerking met het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam. In de eerste deelstudie is op basis van interviews en een enquête een inventarisatie uitgevoerd naar de verschillende rollen die leraren vervullen in het voortgezet onderwijs in combinatie met hun lesgevende taken. In deelstudie 2 is op basis van literatuurstudie en bevraging van ‘national experts’ nagegaan in hoeverre loopbaanpaden in andere landen of andere sectoren ideeën kunnen opleveren voor het onderwijsloopbaanbeleid in het Nederlandse voortgezet onderwijs. Voion heeft dit onderzoek laten uitvoeren in opdracht van de sociale partners aan de sectortafel vo.